Advies op vraag

Wie vraagt advies? Waarover?

Verplichte adviesvragen

De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming is verplicht om het advies van de Vlor in te winnen over alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. Dit advies is een noodzakelijke stap bij het opstellen en uitvaardigen van een decreet.

Vrijwillige adviesvragen

In principe kunnen alle Vlaamse beleidsactoren advies vragen aan de Vlor:

  • Het Vlaams Parlement
  • De Vlaamse Regering
  • Een minister van de Vlaamse Regering

Wanneer advies vragen?

  • voorontwerpen van decreet: na eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering
  • overige documenten: zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus

Hoe advies vragen?

  • Per brief: Vlaamse Onderwijsraad, t.a.v. Leen Van Heurck, Koning Albert II-laan 37 – 1030 Brussel
  • Per e-mail: leen.vanheurck@vlor.be

Wat is de adviestermijn?

Verplichte adviesvragen

30 kalenderdagen na de ontvangst van de adviesvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.

Vrijwillige adviesvragen op verzoek van het Vlaams Parlement

binnen de termijn zoals bepaald door het Parlement. Die termijn kan niet langer zijn dan 30 werkdagen.