Welke thema's komen dit werkjaar aan bod in de Vlor?

In januari 2019 bracht de Vlor een memorandum uit voor de Vlaamse regering. Daarin formuleerden de onderwijspartners volgende prioriteiten voor de investeringen op vlak van onderwijs:

  1. Brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming;
  2. Voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen;
  3. Levenslang en levensbreed leren;
  4. Gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan;
  5. Inclusief onderwijs;
  6. Onderwijsprofessionals;
  7. Sterke en participatieve onderwijsinstellingen.

Om al die ambities waar te maken, formuleerden we in ons memorandum ook een aantal kritische voorwaarden:

  1. Financiering van onderwijs;
  2. Samen onderwijsbeleid maken;
  3. Partnerschappen met andere beleidsdomeinen.

Rond die tien thema’s bouwt de Vlor zijn jaarlijks werkprogramma op. We leggen daarbij ook de link naar het Vlaamse Regeerakkoord, de Beleidsnota Onderwijs en de relanceplannen in het kader van ‘Vlaamse Veerkracht’.

Na afloop van dit werkjaar zal het jaarverslag een uitgebreid verslag brengen van de werking.

De gevolgen van de crisis

Na zijn advies over de langetermijngevolgen van de crisis op het onderwijs (Voluit voor weerbaar onderwijs) en adviezen over de relanceplannen (Digisprong, Edusprong, Voorsprongfonds en ‘Van kwetsbaar naar weerbaar-deel 1), blijven de gevolgen van de coronacrisis een belangrijk thema in het advies en overleg van de Vlor. In het werkjaar 2021-2022 plannen we een Zenitdialoog over de gevolgen van de coronacrisis en zullen we ook de bijkomende relancemaatregelen adviseren. Ook in de komende jaren blijft de Vlor onderzoek over de gevolgen van de crisis opvolgen en desgevallend bijkomend adviseren.

Meerjarenperspectief

In het werkjaar 2021-2022 zijn we halverwege de legislatuur. Bij de opmaak van het werkprogramma bekeken we dan ook op welke thema’s de Vlor wil (blijven) inzetten in de huidige beleidsperiode. Het zijn belangrijke dossiers die inspelen op de prioriteiten van het Vlor-memorandum, maar ook op het beleidsplan en de relanceplannen van de minister van Onderwijs en de Vlaamse regering.