Advies over de discussienota: naar een geïntegreerd EVC-beleid

Met een discussienota over eerder verworven competenties (EVC) schetst de Vlaamse Regering een kader voor een geïntegreerd beleid. De nota moet een brede reflectie opstarten over een samenhangend EVC-beleid binnen de beleidsdomeinen Werk, Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd en Sport. In een eerder advies op eigen initiatief over EVC (2010) wees de Vlor uitgebreid op de meerwaarde van EVC, zowel voor de individuele burgers als voor organisaties en de overheid. De raad bevestigt nadrukkelijk de kaders en de principes die toen werden onderschreven en gebruikte die als toetsingskader voor de discussienota. De Vlor waardeert de klemtoon die de discussienota legt op een geïntegreerd beleid én op de erkenning van competenties die leiden tot een formele erkenning (certificering/diplomering) of verkorte trajecten. Voor de raad zou de focus van het geïntegreerde beleid echter nog breder mogen zijn. De Vlor stelt vast dat de nota nog voor veel essentiële punten zeer algemeen blijft en verduidelijking vraagt. De relatie tussen de kwaliteitszorg voor EVC en de andere vormen van kwaliteitstoezicht door de overheid is nog niet helder. Ook zijn de gevolgen van EVC voor het vrijstellingenbeleid in de instellingen voor hoger onderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs niet duidelijk. In elk geval moet de keuze voor de kwalificatiestructuur als referentiekader op diverse punten worden genuanceerd. De Vlor betreurt ook dat de discussienota geen concrete financiële modellen uittekent. De raad is tot slot van oordeel dat het tijdspad om een nieuw decreet voor te leggen aan het Vlaams Parlement bijzonder ambitieus is.
Download hier het volledige advies (PDF, 302.23KB)