Advies over het ontwerp van profiel voor de CLB's

Na een brede consultatie in verschillende raden en commissies bracht de Vlor advies uit over het Ontwerp van profiel voor de centra voor leerlingenbegeleiding dat minister Frank Vandenbroucke in maart presenteerde. Hij schetst daarin de positie en het aanbod van de CLB's - aangevuld met cijfermateriaal - en geeft zijn visie op wat de doelstellingen en kernopdrachten van de centra zijn. De Vlor vindt een debat over het profiel van het CLB noodzakelijk maar hij pleit in zijn advies voor een bredere discussie.

Denkkader leerlingenbegeleiding
Een debat over de invulling van leerlingenbegeleiding hoort ook te gaan over de rol van de school en de opdrachten van andere schoolondersteunende diensten zoals de pedagogische begeleidingsdiensten. De Vlor mist in het profiel een globaal denkkader over de invulling van leerlingenbegeleiding op school, waar het CLB dan een onderdeel van is.

Partners
De raad vindt dat school en CLB gelijkwaardige partners moeten zijn met elk hun eigen verantwoordelijkheden voor het zorgbeleid op school en de leerlingenbegeleiding. Ouders en leerlingen moeten in elk geval een goed zicht hebben op welke dienstverlening ze aanspraak kunnen maken.

Toekomstgericht
De Vlor pleit voor een toekomstgericht CLB-profiel dat meer vooruitstrevende concepten uit de wereld van leerlingen- en trajectbegeleiding integreert. De CLB-sector is zelf vragende partij om vaker protocollen te gebruiken. Het profiel zou daarover meer concrete voorstellen moeten bevatten. De minister zou ook meer aandacht moeten besteden aan de (secundaire) processen die de interne werking van de centra voor leerlingenbegeleiding aanbelangen. Deze processen zijn immers onmisbaar voor een goede dienstverlening van de CLB-centra.

Ook beklemtonen
Na zijn pleidooi voor een breed debat geeft de Vlor een overzicht van specifieke onderwerpen die in het profiel van de CLB's sterker uit de verf zouden moeten komen.

  • de missie en de werkingsprincipes van CLB's;
  • de rol van het CLB voor prioritaire en specifieke doelgroepen;
  • de invulling van de “schoolondersteuning” door het CLB en de afstemming met de school en met de pedagogische begeleidingsdiensten;
  • de samenhang met nieuwe beleidsontwikkelingen;
  • de plaats van leerlingen en hun ouders. Soms is de kloof tussen het CLB en de ouders erg groot. Voor betere gelijke kansen zou die het best verkleinen;
  • het multidisciplinair karakter van de CLB-werking;
  • verduidelijking van de procesmatige benadering in het CLB en een duidelijker onderscheid tussen langdurende/longitudinale begeleiding en kortdurende begeleiding;
  • de schoolloopbaanbegeleiding door het CLB versterken;
  • CLB's moeten samenwerken in meerdere, verschillende regionale omschrijvingen;
  • gemeenschappelijke taal, benadering en afstemming van de begeleidingsinspanningen.
Download hier het volledige advies (PDF, 91.16KB)