Advies over het rapport van de commissie Monard

Het rapport Monard bevat heel wat elementen die de discussie over het secundair onderwijs kunnen stofferen. Dit advies geeft vooral kritische opmerkingen en bevat nog geen standpunten over de mogelijke vernieuwing zelf.

De Vlor vindt alvast dat zo'n vernieuwing moet stoelen op een visie die het hele secundair onderwijs omspant. Daarom is het jammer dat het rapport Monard het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO), het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) en de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) buiten beschouwing laat.

De raad wijst er ook op dat een vernieuwing moet sporen met ontwikkelingen zoals het dossier leerzorg en de kwalificatiestructuur. Voor sommige punten moet ze ook worden bekeken in relatie tot het basisonderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor een mogelijke vernieuwing moet de minister een breed draagvlak vinden: daarvoor is de betrokkenheid van alle partners nodig. Ook de betaalbaarheid en de gevolgen voor leerlingen en personeel moeten worden meegewogen.

Uitgangspunten voor een vernieuwing van het secundair onderwijs

Elke vernieuwing van het secundair onderwijs moet vertrekken vanuit leerlinggerichte uitgangspunten en de onderwijskansen voor alle jongeren verzekeren. De Vlor hanteerde dit dan ook als leidraad om het rapport Monard te beoordelen. Even cruciaal blijven de algemene doelen: alle jongeren begeleiden in de evenwichtige ontwikkeling van hun persoonlijkheid en ze in staat stellen hun talenten maximaal te ontwikkelen en door te stromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Elke vernieuwing moet de bestaande sterke punten borgen en zo mogelijk versterken en de zwakkere punten bijschaven. Ten slotte moeten het onderwijssysteem en het onderwijsaanbod transparant blijven.

Knipperlichten

Bij enkele voorstellen van het rapport Monard plaatste de raad ‘knipperlichten'. Zo dringt hij erop aan dat de minister rekening houdt met de pedagogische vrijheid: aan het principe dat de scholen hun pedagogisch project zelf invullen mag niet worden geraakt. Sommige voorstellen vindt de raad nog niet concreet genoeg. Daarom ziet hij het rapport vooral als een eerste aanzet voor de discussie over de vernieuwing van het secundair onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 196.45KB)