Advies over voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding

De Vlor waardeert dat de minister met dit besluit duidelijk en realistisch probeert te omschrijven welke opdrachten behoren tot het verplicht aanbod en welke tot het verzekerd aanbod van het CLB. Op die manier weten leerlingen, ouders en scholen op welke dienstverlening zij in elk CLB recht hebben. De Vlor beschrijft wel enkele voorwaarden die de overheid moet realiseren opdat het besluit zijn doel zou bereiken.

Het besluit geeft de CLB-sector een houvast over wat elk centrum aan elke leerling, ouder of school moet aanbieden en het legt in grote lijnen vast hoe het die opdrachten moet uitvoeren (inclusief doorlooptijden). De Vlor vraagt wel om te verduidelijken op welke dienstverlening leerlingen een beroep kunnen doen als de school in haar overeenkomst met het CLB niet ingaat op het verzekerd aanbod van het CLB. De raad mist ook een regeling voor het geval ouders een ‘second opinion' willen bekomen.

Volksgezondheid Scholen ervaren dat CLB-artsen goed geplaatst zijn om leerlingen mee te begeleiden bij problemen met een medische dimensie zoals tienerzwagerschap, verslaving, eetstoornissen, enz. Volgens de afspraken met de gezondheidssector, zit dit nu niet in het minimumpakket van de CLB's. De raad vraagt de onderwijsminister om over de invulling van de preventieve gezondheidszorg te overleggen met zijn collega van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een toetsingskader De Vlor ziet in dit besluit ook een waardevol toetsingskader voor andere sectoren. De inspectie kan ermee nagaan of de CLB's het voorgeschreven aanbod voldoende kwaliteitsvol invullen, maar zal ook moeten erkennen dat CLB's hun aanbod afbakenen volgens de operationele doelstellingen van dit besluit. Die doelen mogen ook het toetsingskader worden om te beslissen of de overheid (Onderwijs én andere beleidsdomeinen of -niveaus) de CLB's een bepaalde nieuwe opdracht geven of niet. De Vlor vindt dat over nieuwe CLB-taken overlegd moet worden met de CLB's en onderwijspartners.

Communicatie op maat Het besluit is zeer technisch. De Vlor vraagt daarom om over de inhoud duidelijk te communiceren op maat van verschillende doelgroepen: CLB-medewerkers, ouders en leerlingen (met aandacht voor kansengroepen), de onderwijspartners van de CLB's en de andere partners van de CLB's in de gezondheidszorg en de sociale sector.

Evaluatie De raad is tevreden dat het besluit een beleidsevaluatie oplegt over de effecten en werking. Hij vindt dat individuele taakbelasting en het totale takenpakket van het personeel daarin zeker aan bod moeten komen, net als de doorlooptijden. Die zijn nu vastgelegd op basis van praktijkervaring, maar zonder globaal onderzoek. Om die reden vraagt de raad trouwens dat de inspectie een gedoogperiode in acht neemt. De overheid zet best al van bij de inwerkingtreding van het besluit de eerste stappen voor het evaluatieonderzoek, zoals een nulmeting houden, onderzoeksfondsen vastleggen en beslissen over wat met welke criteria en parameters onderzocht zal worden.

Download hier het volledige advies (PDF, 202.21KB)