Instaptoetsen en ijkingstoetsen

Om bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs aan te vatten, moeten toekomstige studenten een verplichte, niet-bindende toelatingsproef afleggen. Dat is het geval voor de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde (ijkingstoets) en voor de kandidaat-studenten voor de educatieve bachelor lerarenopleiding (instaptoets). De toetsen zijn verplicht, maar niet-bindend. Ze moeten potentiële studenten een beeld geven over hun vaardigheden in relatie tot het verwachte instapniveau voor de opleiding.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de Vlaamse Regering die ijkings- en/of instaptoetsen zal uitbreiden naar andere opleidingen, formuleert de Vlor een aantal bedenkingen bij die instrumenten.

De Vlor vindt een degelijk studiekeuzeproces erg belangrijk. Kwaliteitsvolle instrumenten die dat proces begeleiden en versterken, verdienen daarom de nodige aandacht. De kwaliteit en de effecten van die instrumenten moeten van nabij opgevolgd en gemonitord worden. Er moet ook worden gekeken naar ongewenste ontradende effecten en biases voor studenten uit kansengroepen. Ook afstemming over de verschillende vervolgtrajecten in de instellingen, de wijze van feedback en de verschillende afnamemodaliteiten is nodig. De Vlor vraagt ook overleg met het secundair onderwijs en een duidelijke, gerichte communicatie over het geheel van en de verschillen tussen de toetsen.

De Vlor vraagt dat elke uitbreiding met de nodige omzichtigheid behandeld wordt. De overheid moet telkens samen met de instellingen bekijken wat de noden en behoeften van de opleidingen zijn en of er al instrumenten bestaan die hieraan tegemoetkomen. De Vlor vraagt ook een gegarandeerde financiering om het langetermijnperspectief te garanderen.  

Inspiratie voor de volgende Vlaamse regering

 

Na de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 staan we voor een nieuwe regering. In januari bracht de Vlor al een memorandum uit met zeven beleidsthema’s die een volgende regering zou moeten aanpakken en de kritische voorwaarden daarvoor. 

Binnen de Vlaamse Onderwijsraad gingen de raden van de verschillende onderwijsniveaus nog verder aan de slag en werkten ze verschillende specifieke adviezen uit ter inspiratie voor het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering.

Memorandum
Download hier het volledige advies (PDF, 159.45KB)