Screening regelgeving levenslang en levensbreed leren in het volwassenenonderwijsAdvies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

Vanuit een screening van de regelgeving doet de Vlor beleidsaanbevelingen die de positie van het volwassenenonderwijs als motor van het levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen moeten versterken. De Vlor geeft daarmee handvaten voor het Partnerschap Levenslang Leren. Dat moet tegen juni 2021 een ambitieus actieplan voorleggen waarmee de Vlaamse regering haar beleid inzake levenslang leren kan aanscherpen.

Levenslang én levensbreed leren

Voor de Vlor mag levenslang leren niet enkel in functie van een duurzame loopbaan worden gezien. De focus moet evenzeer liggen op het emancipatorisch perspectief van het levensbreed leren. De aanbevelingen van de Vlor moeten ertoe bijdragen dat het volwassenenonderwijs zijn diverse rollen volwaardig kan opnemen en verder uitbouwen:

  • kwalificatiegericht en loopbaanversterkend;
  • tweedekansonderwijs;
  • algemeen vormend.

Toegankelijk, flexibel en op maat

Om de deelname aan levenslang en levensbreed leren te verhogen, moet het opleidingsaanbod anders worden georganiseerd. Onderwijsverstrekkers moeten snel en gericht kunnen inspelen op de veranderende noden van cursisten, partners en de maatschappij/arbeidsmarkt.

Samenwerking

Hoewel we flexibiliteit en maatwerk moeten garanderen, moeten we tegelijk de versnippering tegengaan en inzetten op meer samenwerking. De Vlor pleit daarom voor synergieën tussen VDAB, de Syntra, de sectorfondsen, de basiseducatie en het volwassenenonderwijs.

Financiering

De Vlor vraagt tot slot prioritair om de grote impact van de coronacrisis op de omkaderingsberekening te neutraliseren. De vraag naar voldoende basisfinanciering is niet nieuw. De Vlor acht dat nodig om de ruime opdracht van het volwassenenonderwijs te kunnen waarmaken. De raad blijft het ondoorzichtig karakter van het nieuwe financieringssysteem aanklagen.

Download hier het volledige advies (PDF, 427.64KB)