Registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Waarom registreren?

Om een beter zicht te krijgen op de instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepstudenten, adviseert de Vlor de instellingen hoger onderwijs om die studenten eenvormig en transparant te registreren. Op die manier kunnen zij een doordacht diversiteitsbeleid voeren, wat ook in het belang is van de studenten zelf

De Vlor is al lang pleitbezorger van een registratiesysteem, onder andere ook voor studenten met een functiebeperking

Registratie van studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking nemen een speciale plaats in in het registratiesysteem.

In het financieringsdecreet van 2007 heeft de overheid studenten met een functiebeperking gedefinieerd als ‘studenten ingeschreven bij het VAPH’. De Vlor is het daar niet mee eens. De groep studenten met een functiebeperking die ingeschreven is bij het VAPH, maakt immers slechts een fractie uit van de totale groep studenten met een functiebeperking. Zo zijn leerstoornissen niet erkend door het VAPH. Het registratiesysteem dat de Vlor voor studenten met een functiebeperking uitwerkte en vandaag in het merendeel van de instellingen hoger onderwijs gebruikt wordt, is een veel fijnmaziger systeem. De Vlor vindt niet dat registratie aan extra financiering gekoppeld moet worden, maar registratie geeft wel veel meer inzicht in de doelgroep en de faciliteiten die kunnen aangeboden worden. Dankzij het registratiesysteem van de Vlor kunnen in Vlaanderen ook cijfers verzameld worden die ook gebruikt kunnen worden voor internationale benchmarking.

De registratieprocedure die doorlopen wordt, biedt immers de garantie dat de student in kwestie daadwerkelijk erkend wordt en dus tot de doelgroep van studenten met een functiebeperking behoort. De procedure geeft zo aan de student de kans om deel te nemen aan het beslissingsproces met betrekking tot redelijke aanpassingen. Dankzij het registratiesysteem van de Vlor kunnen in Vlaanderen ook cijfers verzameld worden. Dat draagt bij tot het uittekenen van een doordracht diversiteitsbeleid binnen de hogeronderwijsinstellingen (en potentieel ook op Vlaams niveau) en komt zo ook de studenten ten goede.

Hoe registreren?

De Vlor werkte een handleiding uit voor het gebruik van de registratieprocedure voor studenten met een functiebeperking. De registratieprocedure en bijhorende handleiding werden recentelijk aan een grondige update onderworpen (juni 2023).

Meer achtergrondinformatie over de registratie bij de doelgroep studenten met een functiebeperking (Waarom? Hoe? Onderliggend kader? Verloop van de procedure? Toelichting bij de attesteringsbundel? Voorwaarden voor registratie? etc.) is dus terug te vinden in de onderstaande handleiding.

Attesteringsbundels functiebeperkingen (versie 2023)

Om in aanmerking te komen voor registratie moeten studenten zich in hun hogeronderwijsinstelling kenbaar maken en hun functiebeperking documenteren. Dat kan onder meer via het invullen van de attesteringsbundel. Merk op: Deze bundel wordt enkel gebruikt door studenten die hun functiebeperking niet kunnen aantonen met documenten van binnen het registratiesysteem erkende overheden en diensten, en door studenten die niet over eigen (medische) documentatie beschikken. Meer informatie is hierover terug te vinden in de handleiding hierboven.

Vragen over de registratieprocedure?

Neem contact op met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (Contact | Siho) of met het aanspreekpunt in jouw hogeschool of universiteit (Aanspreekpunten | Siho).