Aanbevelingen over kwaliteitsbewaking en EVC in Europees beroepsgericht onderwijs

De Europese Unie bereidt een aantal aanbevelingen voor over de kwaliteitsbewaking in het beroepsgerichte onderwijs en over de erkenning van informeel en niet-formeel leren (EVC). De Vlaamse overheid is daarbij betrokken en heeft op haar beurt de Vlor om zijn mening gevraagd.

Over kwaliteitsbewaking. De Vlor steunt de keuze van de Unie om goede kwaliteitszorg en -bewaking te proberen omschrijven in een reeks indicatoren. Goede indicatoren zetten de onderwijssystemen van de lidstaten aan tot meta- en zelfevaluatie. Zo blijft de kwaliteitsbewaking en -zorg verbonden met het eigen onderwijssysteem van de lidstaten. Maar de Vlor wijst erg outputgerichte indicatoren af. Hij vindt het evenmin wenselijk dat de Unie één kwaliteitsbewakingsmodel zou promoten. Het is beter om de sleutelelementen voor kwaliteitszorg en -bewaking te vermelden..

De kwaliteitszorg in het beroepsgericht onderwijs moet deel uitmaken van een overkoepeld systeem voor heel de Vlaamse onderwijssector. Een afzonderlijk systeem voor beroepsopleidingen dat hoort bij een kwaliteitsbewaking van opleidingen buiten het onderwijs is uit den boze..

Over erkenning van verworven competenties. De Vlor apprecieert de werkwijze van de Unie om kwaliteitscriteria vast te leggen voor EVC-systemen. De lidstaten kunnen de erkenning van verworven competenties dan uitwerken met respect voor de kwaliteit en voor de kenmerken van hun nationale onderwijssituatie en arbeidsmarkt. De ontwikkeling van EVC-stelsels moet gebeuren door de sociale partners en onderwijsorganisaties samen. Een kwalificatiestructuur is nodig als referentiekader, maar moet nog genoeg regionale invulling toelaten.