Advies over de conceptnota cultuureducatie

De Vlor bracht advies uit over de conceptnota cultuureducatie ‘Groeien in cultuur’. Dat deed hij samen met de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Vlaamse Jeugdraad (VJR). In de nota tekenen de ministers bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Onderwijs samen een strategisch beleidskader uit voor cultuureducatie. Beleidsmatig zet de conceptnota enkele belangrijke stappen. Hij voorziet een kwaliteitskader, een beleidsinstrumentarium, een brede sensibiliseringscampagne, het in kaart brengen van netwerken, inspraakmogelijkheden vanuit het veld, ... Toch vinden de raden het een al te brede en vage visie die niet vertaald wordt in gemeenschappelijke acties. Een structurele verankering van acties blijft achterwege en de nota is vooral de opsomming van projectmatige initiatieven. Er is ook gebrek aan transversale samenwerking met andere domeinen. De raden vinden dat de nota cultuureducatie te veel functioneel invult en te weinig aandacht heeft voor de intrinsieke waarde en het plezier in cultuurbeleving. Zij kijken uit naar een meer evenwichtige en volledige nota met aandacht voor de specifieke eigenheid van kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel en voor de plaats van cultuur(educatie) in de vrije tijd en het gezin. De raden vragen naar een concrete timing van de uitvoering. Ze willen ook de uitwerking van de financiële consequenties van de acties, met een duidelijke beschrijving van functies en van verantwoordelijkheden en terreinafbakening tussen de verschillende actoren. De raden pleiten voor een sterkere bottom-upbenadering en aandacht voor het werk dat reeds geleverd werd. Het beleid moet rekenschap geven van de lokale dimensie en van de diversiteit in de verschillende acties. De Vlor, SARC en VJR willen constructief meewerken aan een verdere dialoog en samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 248.37KB)