Advies over het voorontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

Op 30 maart 2016 ontving de Vlor een adviesvraag van minister-president Bourgeois over het voorontwerp van decreet betreffende de onteigening voor het algemeen nut. Dat bevat een overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen in Vlaanderen. Het voorontwerp is een gevolg van de overdracht van de onteigening als een materiële bevoegdheid aan de gewesten.

Bevoegdheid tot onteigening van schoolbesturen

Het voorontwerp van decreet somt de instanties op die bevoegd zijn om tot onteigening over te gaan. Uit die opsomming blijkt dat van de verschillende onderwijsnetten alleen de inrichtende machten van het vrij onderwijs niet bevoegd zijn om tot onteigening over te gaan. Dit probleem bestond ook al van voor de overdracht van de bevoegdheid aan de gewesten.

Gedagvaarde schoolbesturen bij een geschil over onteigening

Tijdens de gerechtelijke fase zijn de termijnen soms erg kort. Zo kort dat een gedagvaard schoolbestuur dat zou onteigend worden nauwelijks de kans krijgt om zich voor te bereiden en om desgevallend de deskundigen bij de koepel te raadplegen. Zo kan de onteigende instantie de eigenaars van het te onteigenen onroerend goed dagvaarden tot 8 dagen voor de inleidingszitting. De Vlor vraagt voldoende lange termijnen die de gedagvaarde schoolbesturen toelaten om het dossier voor te bereiden en om desgevallend de deskundigen bij de koepel te raadplegen.

Download hier het volledige advies (PDF, 136.38KB)