Advies over ict-integratie in het leerplichtonderwijs

Minister Pascal Smet vroeg de Vlor een strategisch advies te formuleren over de verdere aanpak van ict-integratie in het onderwijs. De raad moest daarbij rekening houden met o.a. mobiele technologie, digitale leermiddelen en financiering van ict-infrastructuur. In de adviesvoorbereiding werden ook relevante actoren buiten de geledingen van de Vlor betrokken. De Vlor formuleerde een advies dat pleit voor een bewust omgaan met ict op school.

School moet voorbereiden op digitale samenleving

Scholen kunnen het zich niet veroorloven om niet in te spelen op de technologische evolutie: ze moeten kinderen en jongeren digitaal geletterd maken. Dat vraagt een goed uitgewerkt beleid dat verder gaat dan het aankopen van materiaal of het inzetten van een ICT-coördinator.

Strategie op maat van de school

ict op school is uiteraard niet nieuw. De overheid reikt een kader aan, onder meer via de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Wil de school daadwerkelijk ict integreren, dan moet zij zelf een beleid ontwikkelen, vanuit de eigen visie en werking. Het ict-beleid van een school is niet alleen een technisch verhaal. Het bestrijkt het hele schoolbeleid: personeelsbeleid, kostenbeleid, zorgbeleid enz. Het ict-beleid is dus niet alleen een zaak van een ict-coördinator, maar van het hele team.

De leraar als professional

Niet de technologie op zich is een meerwaarde voor het onderwijs. Het zijn de leraren die de kwaliteit van hun onderwijs bewaken en daarvoor gebruik kunnen maken van digitale leermiddelen. Zij blijven dus de centrale spil. Maar ict integreren in de klas is niet voor alle leraren even vanzelfsprekend. De leraar moet dan ook een beroep kunnen doen op laagdrempelige ondersteuning en nascholing. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de ict-coördinator: hij of zij moet de leraar niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk ondersteunen om ict in de les te integreren. Ook de lerarenopleidingen moeten hun studenten vertrouwd maken met digitale leermiddelen. Om ict te integreren op school moet er uiteraard voldoende materiaal beschikbaar zijn. De overheid kan de scholen daarin ondersteunen door raamovereenkomsten met leveranciers af te sluiten.

Leermateriaal

Om leraren in staat te stellen met ict aan de slag te gaan, moet de leerplanontwikkeling er genoeg aandacht aan besteden. De Vlor roept de uitgevers van schoolmaterialen ook op om ten volle in te zetten op de kwaliteitsvolle ontwikkeling van digitale leermiddelen.

Op de schoolfactuur?

Dat een school voor ict-integratie kiest, mag ouders en leerlingen niet afschrikken om te kiezen voor die school. Ict op school mag in principe niet leiden tot een zwaardere schoolfactuur. Voor het basisonderwijs valt ict onder de maximumfactuur. De meerderheid binnen de Vlor vindt dat dit ook in het secundair onderwijs niet mag leiden tot een verhoging van de schoolkosten. Het VSKO sluit echter niet uit dat dit streefdoel nog niet volledig kan worden bereikt in een experimentele fase. Indien scholen inzetten op ict, zullen ze in veel gevallen hun middelen intern moeten herverdelen.

Download hier het volledige advies (PDF, 821.93KB)