Advies over voorontwerp decreet energieprestaties in scholen

De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies uitgebracht over het voorstel van de onderwijsminister om scholen een vergoeding toe te kennen voor de meerprijs verbonden aan het halen van het E70-peil voor energieprestaties, en over zijn oproep om pilootprojecten in te dienen van schoolgebouwen die volgens de standaard van passiefhuizen gebouwd worden.

E70-peil voor energieprestaties Het voorstel van de minister is gebaseerd op een studie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. De raad steunt het voorstel. Hij denkt bovendien dat een bewuste milieu- en energiepolitiek van de school de schoolcultuur en het verborgen curriculum (sensibiliserend effect op de leerlingen) kan beïnvloeden. Hij vraagt zich wel af of voor beperkte verbouwingen of tijdelijke oplossingen zoals containerklassen, de investeringskost in verhouding staat tot de meeropbrengst.

Financiële aanvaardbaarheid De extra kosten voor het halen van de E70-norm moeten passen binnen de bestaande budgetten. De raad vindt dat de extra middelen nodig om de E70-norm te behalen, niet afgenomen kunnen worden van het budget dat de regering heeft uitgetrokken voor de inhaalbeweging voor de verbetering van schoolinfrastructuur (noch via DBFM noch via andere reguliere middelen). Naast dit principiële standpunt heeft de Vlor nog enkele specifieke vragen over de kostprijs (de meerkost voor het halen van een E100-peil en de berekening van het forfaitair bedrag van 21 euro).

Het vooruitzicht dat scholen hun uitgaven voor energie kunnen beperken dankzij het halen van een E70-peil, mag, volgens de raad, niet leiden tot een vermindering van de werkingskosten.

Pilootprojecten passiefhuisstandaard De raad ondersteunt het voorstel van de minister om bij wijze van experiment scholen te bouwen volgens de principes van passiefhuizen. We moeten in Vlaanderen immers een duidelijker zicht krijgen op de meerwaarde van passiefscholen maar ook op de moeilijkheden. De raad vraagt zich af of nog andere pistes (dan focussen op isolatie zoals in passiefscholen) denkbaar zijn voor proefprojecten; bijv. scholen met alternatieve energiebronnen. De raad vraagt uitdrukkelijk naar een adequaat systeem van evaluatie voor deze proefprojecten.
Download hier het volledige advies (PDF, 29.83KB)