Brief over de nieuwe privacywetgevingN.a.v. het voorontwerp van decreet dat de aanpassing van verschillende decreten regelt als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) bevat bepalingen over het bijhouden en gebruiken van gegevens en over de bescherming ervan. De Vlor ontving een adviesvraag van Vlaams minister Homans over het voorontwerp van decreet dat de aanpassing van verschillende decreten regelt als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat de voorgestelde wijzigingen in de onderwijsdecreten hoofdzakelijk van technische aard zijn en niet meteen een impact hebben op onderwijs, bracht de Vlor geen advies uit. De raad bezorgde de minister wel een reactie per brief.

Kosteloos inkijken persoonsgegevens op school

De verordening bepaalt dat het recht op inzage van de bijgehouden persoonsgegevens kosteloos moet uitgeoefend kunnen worden. Dat heeft ook gevolgen voor de scholen en centra van het leerplichtonderwijs. Het decreet basisonderwijs en de codex secundair onderwijs laten immers de mogelijkheid open dat er in het school- of centrumreglement ingeschreven wordt dat ouders of leerlingen een vergoeding moeten betalen voor een kopie van de gegevens die de school bijhoudt van de leerling. Deze mogelijkheid wordt nu geschrapt in de artikels 51 en 56 van het voorontwerp van decreet. De Vlor heeft geen inhoudelijk probleem met deze kosteloosheid, maar vraagt wel om de scholen grondig te informeren over eventuele wijzigingen die nodig zijn aan de schoolreglementen en vraagt een gedoogperiode voor de toepassing ervan. Omdat op sommige scholen de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 al zijn gestart, is het immers onhaalbaar om de schoolreglementen voor dat schooljaar nog aan te passen. Daarnaast vraagt de Vlor om na te gaan in hoeverre de bepalingen in verband met rectificatie en het wissen van de gegevens decretale wijzigingen vragen en/of moeten opgenomen worden in de schoolreglementen.