Het volwassenenonderwijs als partner in levenslang en levensbreed leren

Het volwassenenonderwijs heeft de afgelopen periode heel wat hervormingen gekend. Zo werden er een schaalvergroting, een nieuw financieringssysteem en verschuivingen in het aanbod doorgevoerd. Na die hervormingen, brengt de Vlor nu op eigen initiatief een advies uit over de herpositionering van het volwassenenonderwijs. Als toetssteen voor het beleid van de nieuwe Vlaamse regering, formuleert de Vlor een aantal strategische doelstellingen voor het realiseren van een toekomstgericht volwassenenonderwijs, als onderdeel van een globaal beleid voor levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. De strategische doelstellingen werden geformuleerd op basis van recente ontwikkelingen, beleidsinitiatieven, intensief overleg en zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de cursist.

Strategische doelstellingen voor een toekomstgericht volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs is de voorkeurspartner in levenslang en levensbreed leren. Het is vooreerst de partner van de cursist, maar ook een verbindende partner voor de ruimere samenleving, voor andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers en voor de actoren op de arbeidsmarkt bij het voeren van een beleid voor levenslang en levensbreed leren.

Het volwassenenonderwijs waarborgt een brede toegang, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Het volwassenenonderwijs richt zich naar alle volwassenen die van het aanbod gebruik willen maken. Wel heeft een volwassenenonderwijs een specifieke opdracht ten aanzien van kansengroepen (tweedekansonderwijs, geletterdheidsaanbod, NT2).

Het volwassenenonderwijs verstrekt een breed aanbod, gericht op competentieverhoging. Het aanbod van het volwassenenonderwijs omvat steeds een vormende component: elke opleiding draagt bij aan een duurzame en volwaardige participatie van de cursisten aan de samenleving. Cursisten kunnen de verworven competenties steeds inzetten in andere contexten en binnen andere maatschappelijke domeinen. Op die manier verhogen cursisten hun weerbaarheid en inzetbaarheid in de snel veranderende maatschappij.

Randvoorwaarden

Om die strategische doelstellingen te bereiken, heeft het volwassenenonderwijs nood aan een:

  • wendbare organisatie;
  • transparant financieringssysteem;
  • professionalisering van centrum en team;
  • flexibel opleidingsaanbod;
  • overheidscampagne gericht op bekendheid en zichtbaarheid.

Inspiratie voor de volgende Vlaamse regering

Na de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 staan we voor een nieuwe regering. In januari bracht de Vlor al een memorandum uit met zeven beleidsthema’s die een volgende regering zou moeten aanpakken en de kritische voorwaarden daarvoor. 

Binnen de Vlaamse Onderwijsraad gingen de raden van de verschillende onderwijsniveaus nog verder aan de slag en werkten ze verschillende specifieke adviezen uit ter inspiratie voor het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering.

Memorandum
Download hier het volledige advies (PDF, 220.01KB)