Volwassenenonderwijs

De organisatie van het volwassenenonderwijs werd met het decreet volwassenenonderwijs van 2007 op verschillende vlakken grondig gewijzigd. Zo werd het hoger beroepsonderwijs (hbo5) en de specifieke lerarenopleiding ingekanteld in het hoger onderwijs, werd de financiering van de CVO en de CBE hervormd en is er een schaalvergroting tussen de CVO opgestart. Deze hervormingen traden op 1 september 2019 in werking. Ook werden de opdracht en de doelgroep van het volwassenenonderwijs aangescherpt en geconcentreerd rond de volgende elementen: tweedekansonderwijs, geletterdheid, Nederlands tweede taal; en levenslang en levensbreed leren. Daarbij moet een prioritaire focus gelegd worden op kwalificerende opleidingstrajecten en kwetsbare doelgroepen. Op basis van dit geheel aan maatregelen kan gesproken worden van een nieuwe hervorming van het volwassenenonderwijs.

Het volwassenenonderwijs werkt – binnen het nieuwe regelgevende kader en de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen – aan een toekomstgerichte visie om de aangescherpte opdracht ten volle waar te kunnen maken.