Programmatie in de tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

De Vlor gaf advies over 246 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de tweede graad van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022–2023. Dit is het tweede jaar waarin scholen de studierichtingen van het gemoderniseerd studieaanbod effectief konden aanvragen.

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden en die waarbij de programmatie bijdraagt aan de kans op meer STEM-profielen vanuit verschillende finaliteiten.

Als scholen een voor hen nieuw studiedomein aanvragen, bekijken we of er voldoende samenwerking is binnen de eigen of de aangrenzende scholengemeenschap en of de school eventueel de inhoudelijk verwante basisoptie in de eerste graad aanbiedt.

Het grote aantal dossiers zorgt ervoor dat we bepaalde structuuronderdelen geclusterd analyseren en een gunstig advies geven op basis van onze visie op die clusters.

Meerdere vestigingsplaatsen

Indien de aanvraag een programmatie betreft van een op de school reeds bestaand structuuronderdeel, is de Vlor van mening dat de school in het verleden aan de nodige criteria voldeed voor deze programmatie en ziet dan ook geen reden om deze programmatie te weigeren. Als het over een administratieve herschikking gaat of een uitbreiding naar een of meerdere andere locaties, zou de aanvraagprocedure vereenvoudigd kunnen worden om zo ook de administratieve belasting voor de scholen te verminderen.

Ruimte voor doordachte keuzes

De Vlor vraagt dat de ruimte voor scholen om doordachte keuzes te maken en in te spelen op evoluties op school en in de maatschappij, er ook in de komende jaren zal zijn.

Mochten er nog wijzigingen gebeuren aan de matrix, de concordantietabellen en de koppeling met de beroepskwalificaties, vraagt de raad de nodige soepelheid voor de scholen aangezien ze zich gebaseerd hebben op de huidige matrix en concordantietabellen.

Aard scholengemeenschap

De Vlor vraagt de Vlaamse regering bij haar oordeel rekening te houden met de grootte en de oppervlakte van de scholengemeenschap en met de afstand tussen de vestigingsplaatsen die een zelfde programmatie aanvragen. In een aantal gevallen is er voldoende ruimte voor een groter aanbod van een zelfde programmatie.

Domein- en campusscholen

Aangezien het principe van de domeinschool is ingeschreven in het decreet, adviseert de Vlor deze dossiers gunstig, indien ze voldoen aan de andere criteria. We vragen de regelgever om het principe van domein- en campusscholen verder te concretiseren en ruimte te geven.

Beweging en sport

De Vlor stelt vast dat de Vlaamse regering sinds vorig jaar van de tweede graad Beweging en sport de facto een niche maakt en een beperking per provincie oplegt voor programmatie. Die is echter niet gebaseerd op de regelgeving en werd niet vooraf aan de scholen gecommuniceerd. De Vlor vraagt om voor die programmatieaanvragen dezelfde criteria te hanteren als voor de andere (niet-niche) programmaties.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 412.43KB)