Verankering afstandsonderwijs in het secundair onderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet over het interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

Scholen hebben de voorbije schooljaren, tijdens periodes van (gedeeltelijke) schoolsluitingen, ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Een aantal scholen wil afstandsonderwijs verder als werkvorm blijven inzetten om kwaliteitsvol onderwijs te geven aan hun leerlingen. Om die scholen rechtszekerheid te bieden, is een decretaal kader nodig

Het voorontwerp van decreet bepaalt een reeks basisvoorwaarden en verplichtingen voor de organisatie van interactief afstandsonderwijs. De Vlor onderschrijft die grotendeels en benadrukt de volgende uitgangspunten:

In het belang van de leerling

Met het oog op gelijke onderwijskansen is het essentieel dat leerlingen altijd op school les kunnen volgen. Begeleiding moet altijd verzekerd zijn, zowel thuis als op school. De sociale functie van onderwijs moet vooropstaan bij de afweging van de proportie afstandsonderwijs ten opzichte van contactonderwijs.

Via participatie naar gedragenheid

Brede participatie en betrokkenheid is nodig om van structureel afstandsonderwijs een duurzaam succesverhaal te maken. Leerlingen, ouders en personeel moeten dan ook maximaal betrokken worden bij het overleg over het beleid van de school rond afstandsonderwijs.

Vanuit pedagogische overwegingen

De keuze voor interactief afstandsonderwijs als werkvorm moet altijd ingegeven zijn vanuit pedagogisch-didactische overwegingen en niet om structurele tekorten bij het personeel en in de infrastructuur te compenseren.

Met dezelfde kwaliteitsvereisten en kwaliteitszorg als contactonderwijs

Het referentiekader Onderwijskwaliteit geldt evenzeer voor interactief afstandsonderwijs als voor contactonderwijs. Dat vraagt om een doordachte en graduele opbouw van interactief afstandsonderwijs en monitoring, evaluatie en bijsturing op schoolniveau.

De Vlor wijst op extra voorwaarden voor succesvolle digitalisering uit eerdere adviezen en op het belang van verder onderzoek naar de voorwaarden en gevolgen van interactief afstandsonderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 460.73KB)