Advies over de evaluatie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs

De Raad Basisonderwijs van de Vlor adviseert om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs grondig te evalueren. De overheid zou die evaluatie en de invoering van de herziene eindtermen ook meer tijd moeten gunnen dan in het decreet en de beleidsnota is voorzien.

Het decreet basisonderwijs schrijft een evaluatie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor tijdens dit schooljaar. De raad pleit voor een degelijke, grondige evaluatie om een aantal bijkomende redenen.

  • Het concept van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen als kwaliteitsstandaarden staat ter discussie onder invloed van nieuwe ideeën over de opvang van leerlingen met specifieke onderwijs - en opvoedingsbehoeften, over kwaliteitszorg en –bewaking, over het verband met kostenloosheid, enz.
  • Er zijn nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige klemtonen en tendensen die men eventueel in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wil integreren
  • Welke impact hebben eindtermen op het didactisch handelen van het schoolteam?

De raad vindt vervolgens dat de overheid goede instrumenten moet gebruiken om de onderwijsrealiteit in kaart te brengen. Peilingsproeven zijn daar slechts één voorbeeld van. Zij leveren informatie over een aantal meetbare, cognitieve doelen. De raad vindt dat ook andere instrumenten nodig zijn om de impact en betekenis van eindtermen in kaart te brengen, zoals informatie uit doorlichtingen, OBPWO-onderzoek en bevraging van het personeel.

De Raad Basisonderwijs dringt er bij de overheid op aan om de evaluatie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen grondig aan te pakken. Hij vindt het daarom niet haalbaar om dat proces nog dit schooljaar af te ronden. Evenmin acht hij het realistisch om de herziene eindtermen al in te voeren vanaf september 2007 zoals de beleidsnota voorstelt. Een nieuw concept aflijnen, de eindtermen daaraan aanpassen, de leerplannen klaarmaken en aangepast didactisch materiaal ontwikkelen, vragen meer tijd.

Download hier het volledige advies (PDF, 151.05KB)