Advies over de herziening van de ISCED-classificatie

De UNESCO heeft een voorstel klaar voor de hervorming van de International Standard Classification of Education (ISCED). Die classificatie moet onderwijsprogramma’s internationaal vergelijkbaar maken. Minister Pascal Smet vroeg de Vlor om advies ter voorbereiding van een Vlaamse reactie op het UNESCO-voorstel.

Het belang van ISCED

Dankzij de classificatie moeten alle betrokken Vlaamse opleidingen correct ingeschaald kunnen worden. Zodra ze is goedgekeurd, zal de implementatievrijheid van de lidstaten beperkt zijn. Een problematische inschaling kan opleidingen beknotten in hun internationale relaties en samenwerkingsmogelijkheden en dreigt de interne dynamiek van een opleiding te beperken – terwijl die er net op gericht is een significante bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Opleidingen die niet ingeschaald raken, zullen verdwijnen uit statistieken waarvoor ISCED wordt gehanteerd.

Opmerkingen bij het nieuwe voorstel

De Vlor is tevreden met de voorgestelde wijzigingen aan de ISCED 1997. Het nieuwe voorstel is transparanter en houdt meer rekening met de huidige onderwijsrealiteit. Positief zijn de uitbreiding van de niveaus, het wijzigen van enkele inschalingscriteria, het integreren van niet-formeel leren en het formuleren van een duidelijke definitie voor ‘scholingsgraad’. Toch heeft de raad enkele algemene opmerkingen. De definitie van niet-formeel leren lijkt niet toepasbaar op het DKO. Dat de ISCED criteria als ‘duur’ en ‘leeftijd’ blijft hanteren, is jammer: het getuigt van een achterhaald pedagogisch denken dat voorbijgaat aan de realiteit van levenslang leren. Opleidingen van langere duur leiden niet noodzakelijk tot andere leerresultaten. De Vlor vindt ook dat de ISCED zich beter niet uitspreekt over de competenties en profielen van leerkrachten en docenten. Naast die algemene kanttekeningen lijst de raad ook enkele specifieke opmerkingen op over bepaalde inschalingsniveaus.

Implementatie ISCED 2011

De UNESCO heeft geen zicht op de kwaliteit van de implementatie van de ISCED-classificatie in de verschillende lidstaten. De Vlor stelt daarom voor om meer en beter werk te maken van internationale vergelijkingen, bijvoorbeeld via zogenaamde ‘peer learning’-activiteiten. Hij vraagt dat de overheid hem ook zou betrekken bij de implementatie in Vlaanderen. Vroeger had de Vlor immers problemen vastgesteld met de Vlaamse inschaling van sommige opleidingen (bijvoorbeeld de professionele bacheloropleidingen). Hij vraagt dan ook een transparante procedure en een betere aftoetsing met het werkveld.

Download hier het volledige advies (PDF, 177.3KB)