Advies over de specifieke eindtermen ASO

De goedkeuring van het ‘themadecreet' bracht de eindtermen opnieuw in de belangstelling. De Raad Secundair Onderwijs gaf op 19 november advies over de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs. Navraag bij de minister heeft duidelijk gemaakt dat de overheid geen plannen heeft om afgeleide specifieke eindtermen voor het ASO te ontwikkelen. De adviestekst en de bijlagen kan u downloaden onderaan deze pagina.

Structuur van het advies

De specifieke eindtermen zijn geordend per ‘pool'. De polen zijn de componenten van de specifieke gedeeltes van de opleidingen: economie, humane wetenschappen, Grieks, Latijn, moderne talen, sport, wetenschappen en wiskunde.
Het advies geeft eerst een aantal algemene opmerkingen en suggesties. Nadien volgen opmerkingen die gelden voor een welbepaalde pool. Ten slotte volgen per pool de specifieke eindtermen zoals de Vlor ze zou formuleren.
Bijlage 1 bevat de beoordelingscriteria die de Vlor heeft gebruikt.
Bijlage 2 is een tabel in drie kolommen. Per pool vindt u het voorstel van de overheid, het eventuele voorstel van de Vlor en de motivatie voor het alternatief van de Vlor.

Enkele algemene opmerkingen

Voor de raad betekent de ordening in polen dat scholen de specifieke eindtermen moeten bereiken voor het geheel van de pool en niet voor de afzonderlijke vakken die er deel van uitmaken.

Voor de opleidingen Yeshiva en Rudolf Steinerpedagogie doet de Dienst voor Onderwijsontwikkeling geen voorstellen voor specifieke eindtermen. Dat is evenmin zo voor de pool Topsport in het studiegebied Sport. De raad vraagt de minister om ervoor te zorgen dat deze studierichtingen kunnen beschikken over een analoge set specifieke eindtermen.

De Vlor vindt het positief dat de onderzoekscompetentie tot de specifieke eindtermen behoort, op voorwaarde dat het om kleinschalige opdrachten gaat. De jongeren leren hierdoor informatie opzoeken en beheren, wat in onze informatiemaatschappij aan belang wint. De scholen kunnen experimenteren met nieuwe vormen van leren zoals zelfgestuurd leren. Als jongeren proeven van de wetenschappelijke benadering die gangbaar is in het hoger onderwijs, kunnen ze doordachtere studiekeuzes maken.

De meeste specifieke eindtermen zijn geformuleerd als vaardigheden. De raad vraag om scholen voldoende tijd, ruimte en middelen te geven zodat ze voor een aangepaste leeromgeving en aanpak kunnen zorgen.

De raad pleit ervoor om de specifieke eindtermen van kracht te laten worden op 1 september 2004. De implementatie zou echter best progressief verlopen zodat de vernieuwingen in het ASO naadloos op elkaar aansluiten. In verband met de controle of de scholen de specifieke eindtermen met hun leerlingen bereiken, herinnert de raad aan de gedoogperiode die de schoolpactwet toelaat.

Download hier het volledige advies (PDF, 322.58KB)