Advies over discussienota Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse Onderwijsraad vindt de ontwikkeling van een kwalificatiestructuur wenselijk omdat zo'n raamwerk verhelderend kan zijn voor de onderwijswereld en de bredere samenleving, de arbeidsmarkt voorop. De Vlor verwoordt in zijn advies wel bedenkingen in verband met de pedagogische missie van het onderwijs en de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van het concept van een Vlaamse kwalificatiestructuur zoals minster Frank Vandenbroucke dat in zijn discussienota omschrijft.

De Vlor merkt allereerst op dat dit advies een eerste, voorlopige bundeling van standpunten is op basis van het abstracte concept van de discussienota en de kennis over kwalificatiestructuren die op dit moment al bij de onderwijspartners aanwezig is. Als de praktische invulling duidelijker wordt en er meer informatie en ervaringen bekend zijn, kunnen de standpunten van de Vlor dus nog evolueren.

Het zou trouwens goed zijn als de onderwijspartners hun technische en praktische bagage over dit thema konden verruimen met inzichten en ervaringen uit andere landen en via experimenten met de beschrijving van kwalificaties en de ontwikkeling van de tussenniveaus van een kwalificatiestructuur.

Een Vlaamse kwalificatiestructuur kan volgens de Vlor een uitstekend communicatie-instrument zijn voor betere afstemming

  • tussen onderwijssectoren onderling en met andere opleidingenverstrekkers;
  • tussen onderwijs- en opleiding en de verwachtingen van belangrijke maatschappelijke actoren, bijv van de arbeidsmarkt;
  • met het oog op (inter)nationale mobiliteit.

De Vlor verwacht dat de kwalificatiestructuur een meerwaarde biedt voor:

  • de lerende/werknemer (valoriseren van levenslang leren, studie- en loopbaanbegeleiding);
  • de maatschappij (inzetbaarheidsvereisten, sociale en maatschappelijke inclusie);
  • de onderwijskunde en onderwijsorganisatie (focussen op leerresultaten).

Maar tegenover de meerwaarde van een kwalificatiestructuur moet wel voldoende ruimte staan voor de (ped)agogische missie van het onderwijs. In die zin vindt de Vlor het niet mogelijk om de aanvaardbaarheid van de voorstellen al voldoende in te schatten omdat de discussienota uiterst beknopt is over de opleidingenstructuur en haar relatie met de kwalificatiestructuur. Want ten behoeve van de aanvaardbaarheid moeten kwalificatiestructuur én opleidingenstructuur ontwikkeld worden vanuit een partnership tussen onderwijsgeledingen, opleidingenverstrekkers en maatschappelijke actoren.

Op het vlak van de haalbaarheid heeft de Vlor bedenkingen bij het implementatiepad dat de discussienota vooropstelt.
Download hier het volledige advies (PDF, 357KB)