Advies over het ontwerp van aanbeveling van de Europese Raad over voortijdig schoolverlaten

Het Europese hervormingsprogramma Education and Training 2020 wil het aantal voortijdige schoolverlaters verminderen tot 10 % van de bevolking. De Europese regeringsleiders zullen hierover eind mei 2011 een aanbeveling uitbrengen. In dit advies op eigen initiatief reageert de Vlor op de ontwerpaanbeveling. De Vlor waardeert de Europese inspanningen om de strijd tegen voortijdig schoolverlaten bovenaan de onderwijsagenda te zetten. Dit biedt, samen met deelname aan hoger onderwijs, een evenwichtig perspectief dat voldoende aansluit bij sociale doelstellingen van het onderwijs. De raad vindt de aanbeveling een goede vertrekbasis voor een intensivering van Europese samenwerking rond dit thema. De Vlor mist het perspectief van welbevinden en van graag naar school gaan als uitgangspunt van het beleid. Bij de tweedekansleerwegen komt het levensbreed aspect te weinig aan de orde. Dit zou kunnen gebeuren door de band te leggen met de Europese sleutelcompetenties. In de aanpak worden verbanden duidelijk gemaakt tussen de reductie van voortijdig schoolverlaten en andere beleidslijnen. Er is terecht gestreefd naar coherentie met de EU-acties ter bevordering van de werkgelegenheid (New Skills for New Jobs) en de stimuli voor tweedekansleerwegen. In dit continuüm mist de Vlor wel een verwijzing naar de kwaliteit van onderwijs en opvoeding voor jonge kinderen en een expliciete aandacht voor levenslang en levensbreed leren. In de strategische aanpak blijft ook de dialoog met stakeholders onderbelicht.
Download hier het volledige advies (PDF, 165.79KB)