Advies over het statuut duaal leren

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. Dat werkt een eenduidige overeenkomst voor leren en werken, de tijdelijke projecten 'schoolbank op de werkplek' en duaal leren uit. De impact van dit voorontwerp van decreet is echter ruimer. De Vlor moet een advies uitbrengen over een stukje van duaal leren zonder een totaalbeeld te hebben. De raad kant zich tegen deze 'saucissonering' van een dossier met zo'n belangrijke impact op het secundair onderwijs.

Overeenkomst afstemmen op de context

De Vlor vraagt een afzonderlijke regeling voor leren en werken, de tijdelijke projecten en duaal leren:

  • Voor leren en werken: De gevolgen van dit voorontwerp van decreet voor leerlingen in het huidige stelsel zijn totaal onduidelijk. De raad maakt zich dan ook grote zorgen voor de situatie vanaf 1 september en vraagt overgangsmaatregelen.
  • Voor de tijdelijke projecten: De overeenkomst moet een onderdeel zijn van de evaluatie van de tijdelijke projecten. De raad vraagt om te onderzoeken of er in het kader van duaal leren een alternatief bestaat voor de leerovereenkomst.
  • Voor duaal leren: De Vlor vindt dat over de overeenkomsten in duaal leren pas kan beslist worden nadat de tijdelijke projecten grondig geëvalueerd zijn.

Meer transparantie en aantrekkelijkere overeenkomst

In de conceptnota duaal leren werd er vooropgesteld dat de overeenkomsten meer transparant en aantrekkelijk moesten worden. De Vlor vindt dat beide verwachtingen niet worden ingelost. Om te werken aan meer transparantie is het voor de Vlor belangrijk om te werken met een stageovereenkomst als het gaat over minder dan 20 uur per week en met een overeenkomst alternerende opleiding als het gaat over meer dan 20 uur per week. Daarnaast pleit de raad ervoor om de tijd op de werkplek vast te leggen voor een groep opleidingen en het niet te laten bepalen bij de ontwikkeling van een standaardtraject. De aantrekkelijkheid van de overeenkomsten wordt niet verhoogd door de normen die nu opgelegd worden voor het krijgen van een leervergoeding. Deze leervergoeding is een belangrijke motivator voor kwetsbare groepen om in onderwijs te blijven of om de overstap te maken van welzijns- naar onderwijstrajecten. De Vlor waarschuwt ervoor dat een groep jongeren op termijn zijn plaats niet meer vindt in onderwijs. Tot slot vraagt de raad een duidelijkere rol voor de leerling bij de opmaak van het opleidingsplan.

Engagementen voor kwaliteitsvolle werkplekken

De Vlor vindt dat duaal leren open staat voor alle leerlingen, niet alleen de sterksten. Een kwaliteitsvolle opleiding moet gegarandeerd worden door criteria voor de erkenning van een onderneming meer uit te werken, de vereisten ten aanzien van mentoren te verduidelijken, de opleidingscapaciteit van bedrijven te verhogen. Bedrijven moeten een realistisch traject krijgen om naar de erkenningsvoorwaarden toe te groeien.

Bevoegdheden Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Om verwarring en perceptieproblemen te vermijden, vraagt de Vlor dat de benaming, opdracht en samenstelling van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren duidelijk gescheiden worden van de structuur die verantwoordelijk is voor de ondernemerschapstrajecten. Tot slot dringt de raad aan op een snelle en duidelijke communicatie over duaal leren. De verwarring bij leerlingen, ouders, scholen en bedrijven is momenteel erg groot.

Download hier het volledige advies (PDF, 348.26KB)