Advies over het voorontwerp van decreet duaal leren

Na twee conceptnota’s, de opstart en uitbreiding van de proeftuinen ‘Schoolbank op de werkplek’ en een eengemaakt statuut voor duaal leren, werkt de overheid nu uit hoe duaal leren decretaal kan worden verankerd in het secundair onderwijs.

Verlenging tijdelijk project ‘Schoolbank op de werkplek’

Voordat duaal leren decretaal verankerd wordt, moet er een degelijke evaluatie gebeuren van het tijdelijk project ‘Schoolbank op de werkplek’. Dat loopt nog tot en met het schooljaar 2018-2019. Zelfs een tussentijdse evaluatie is op dit moment nog niet beschikbaar. Daarenboven vindt de Vlor het belangrijk om het tijdelijk project uit te breiden omdat er nog verder uitgezocht moet worden wat duaal leren kan betekenen in het buso en de tweede graad en hoe de aanloopfase concreet kan ingevuld worden. Dat betekent dus dat een decretale verankering vanaf 1 september 2018 onhaalbaar is.

Volwaardige leerweg

De Vlor is voorstander van duaal leren als een volwaardige onderwijsleerweg die leidt tot gelijkwaardige kwalificaties als de niet-duale leerweg. Als dit idee wordt doorgetrokken, heeft dat gevolgen voor de urentabel, de voorgestelde ondergrens, het sokkelstatuut en de vakantieregeling. De Vlor is positief over de inspanningen om een groot, fijnmazig aanbod van leerwerkplekken te voorzien. Er zijn wel bezorgdheden over de kwaliteit van de begeleiding op de werkplek. De raad vindt dat er werk moet gemaakt worden van kwaliteitsvereisten voor mentoren. Wat betreft het extern kwaliteitstoezicht moet de onderwijsinspectie ook voor de werkplekcomponent de coördinerende rol opnemen.

Duidelijkheid over aanloopfase

De Vlor vindt het positief dat de aanloopfase deel uitmaakt van duaal leren. Om die uit te bouwen tot een echte opstap naar duaal leren, moeten er nog heel wat elementen opgehelderd worden zoals een operationalisering van arbeidsrijpheid en het organisatiemodel. Daarom pleit de raad voor een uitbreiding van het tijdelijk project naar de aanloopfase.

Kwetsbare leerlingen

Door de flexibiliteit en expertise van het huidige stelsel van leren en werken te valoriseren kan duaal leren uitgroeien tot een leerweg waar ook kwetsbare jongeren terecht kunnen. De Vlor vreest dat ze bij de huidige voorstellen uit de boot vallen. Het is van cruciaal belang dat er duidelijke perspectieven geboden worden voor de leerlingen uit de voortrajecten, brugprojecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Afstemming modernisering secundair onderwijs

Leerlingen moeten vrij kunnen overschakelen tussen de duale en niet-duale variant van een opleiding. Het is echter nog niet duidelijk hoe die twee trajecten zich tot elkaar zullen verhouden als de niet-duale trajecten nog niet geïmplementeerd zijn. Een tweede afstemmingsprobleem betreft de inhoudelijke invulling van de opleidingen: de Vlor dringt er op aan dat de standaardtrajecten geen voorafname zijn op de curriculumdossiers van de niet-duale structuuronderdelen.

Aansturing

De raad vraagt duidelijkheid over hoe de provinciale overlegfora zich verhouden ten opzichte van andere overlegfora. Om een optimale werking te garanderen, kan er geleerd worden uit eerdere ervaringen met regionale overlegfora. Daarnaast vindt de Vlor het belangrijk dat de opdracht van het Vlaams partnerschap op overleg blijft focussen en dat een evenwaardige vertegenwoordiging van de onderwijspartners gegarandeerd wordt.

Download hier het volledige advies (PDF, 268.71KB)