Advies over programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2017

De Vlor onderzocht de bepalingen voor Onderwijs en Vorming in het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017.

Gelijkschakeling coëfficiënt administratieve omkadering

De Vlor is tevreden met de gelijkschakeling tussen het GO! en het gesubsidieerd onderwijs voor de berekening van de administratieve omkadering in het basisonderwijs. Hij vraagt wel om een overgangsperiode van één of twee jaar te voorzien waarin de rekenplichtig correspondenten slechts voor 50% meegerekend worden in de omkadering.

Meer middelen NT2 in het kader van de asielcrisis

Deze verhoging is positief omdat ze aangeeft dat de Vlaamse Regering het inburgeringsbeleid alle kansen wil geven. Toch vindt de Vlor dat de middelen voor de verhoogde taalvereisten moeten worden ingekanteld in de reguliere middelen voor NT2. Nu worden ze al vier opeenvolgende schooljaren ingeschreven als ‘projectmiddelen’. Een inkanteling in de reguliere middelen zou het Vlaamse inburgeringsbeleid ten goede komen. Het biedt de centra meer rechtszekerheid en laat hen toe om op lange termijn te plannen, de nodige infrastructuur te voorzien en hun personeel een stabiele tewerkstelling aan te bieden.

Huursubsidies voor schoolinfrastuctuur

De Vlor apprecieert de inspanningen van de overheid in het kader van het wegwerken van de achterstand in schoolinfrastructuur. De mogelijkheid om huur te subsidiëren, komt tegemoet aan een reële nood van de scholen, en dit wordt nu concreet ingevuld met een jaarlijkse machtiging van 3.6000.000 euro aan AGION. De Vlor wenst wel te benadrukken dat deze mogelijkheid voor huursubsidiëring in geen geval als alternatief mag beschouwd worden voor de financiering van nieuwbouw- of renovatieprojecten. De huursubsidiëring mag enkel een beleidsinstrument zijn om concrete infrastructuurnoden op korte termijn in te vullen.

Hbo5

De Vlor vindt het positief dat de financiering voor de groei van hbo5-opleidingen wordt ingeschreven als ‘een aantal leraarsuren vanaf 2017’ in plaats van een werkingsbedrag. Hiermee creëert de overheid rechtszekerheid voor de betrokken onderwijsinstellingen. De raad blijft wel pleiten om de begrenzing van de groei in hbo5 stop te zetten.

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

De Vlor gaat akkoord met de versoepeling van de aanwending van de uren voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT).

Download hier het volledige advies (PDF, 157.38KB)