Advies over stages in BuSO OV 2

In dit advies op eigen initiatief vraagt de Raad Secundair Onderwijs om de stageregeling voor opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO OV 2) te versoepelen. Hij hoopt dat scholen zo in staat zullen zijn om een zo goed mogelijk leertraject en individueel handelingsplan uit te stippelen, zodat zij leerlingen kunnen vormen die voldoende sociaal aangepast en arbeidsgeschikt zijn om zich te integreren in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

De raad vraagt concreet om in de tweede fase van de BuSO OV 2-opleiding tot maximum 30 dagen stage per schooljaar mogelijk te maken, die de klassenraad soepel kan spreiden naar inhoud en tijd. Volgens de huidige regeling duurt een stage minimum vijf dagen. Om een soepeler individueel handelingsplan te kunnen opstellen, zou dit minimum beter verdwijnen.

De raad stelt vast dat steeds minder jongeren uit BuSO OV2 in aanmerking komen voor tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats. Om ervoor te zorgen dat meer jongeren wel het vereiste niveau halen, zouden de scholen hen meer begeleide trainingstijd en individueel aangepaste stages moeten kunnen geven. Er is dus meer behoefte aan stagemogelijkheden die de klassenraad kan inlassen in functie van het handelingsplan en bijv. in combinatie met extramurale beroepsgerichte vorming. De raad wil de organisatie van stages dus loskoppelen van het huidige vaste stramien.

Als men voor leerlingen meer en flexibelere stages wil organiseren, zal ook intensievere begeleiding op de werkvloer wenselijk zijn. Daarvoor is meer omkadering nodig, voor de school én voor de beschutte werkplaats.

Download hier het volledige advies (PDF, 33.72KB)