Memorandum 2014-2019Gedragen beleid in onderwijs - Memorandum voor de Vlaamse Regering

Voor welke strategische keuzes staat Vlaanderen om de kwaliteit van onderwijs niet alleen te handhaven, maar ook nog te verbeteren? De Vlor presenteert zijn visie op de grote uitdagingen voor het onderwijsbeleid in een memorandum voor de aantredende regering 2014-2019. Het memorandum is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de agenda van de aantredende regering. Dit is een gemeenschappelijk memorandum van alle stakeholders die zetelen in de Vlor. De aanbevelingen zijn breed gedragen en vertolken de gemeenschappelijke verwachtingen en vragen van het hele onderwijsveld. Samenvattend geeft de Vlor volgende aanbevelingen mee aan de nieuwe Vlaamse regering:

 • Maak van de vormende opdracht van onderwijs en het perspectief van de lerende de toetssteen van onderwijsbeleid en blijf vanuit die visie investeren in onderwijs als op zich na te streven publiek goed;
 • Waak over de kwaliteit, de coherentie en het participatief karakter van het overheidsbeleid;
 • Vertrek in de beleidsontwikkeling vanuit vertrouwen in de onderwijsinstellingen en waarborg en respecteer hun pedagogische vrijheid en autonomie;
 • Maak van kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur en onderwijscapaciteit een absolute topprioriteit;
 • Voorzie gepaste ondersteuning voor leraren, directies, lerarenteams en onderwijsinstellingen, zodat werken in en voor onderwijs deskundige mensen met een passie voor onderwijs blijft aantrekken en instellingen zich ondersteund weten in het realiseren van hun pedagogisch project;
 • Blijf met open vizier en met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld en uit de brede samenleving een (permanent) debat voeren over de einddoelen van onderwijs;
 • Creëer een helder en stabiel kader waarbinnen alle betrokken actoren en partners voor elke lerende de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats kunnen garanderen;
 • Voer een actief kwalificerend beleid. Zorg ervoor dat alle jongeren de school verlaten met een breed palet aan competenties en vaardigheden die hen toelaten hun hele leven maatschappelijk actief te blijven; hou ze daarom aan boord in het leerplichtonderwijs maar geef ze ook tweede kansen als het misliep;
 • Creëer een helder en stabiel kader dat actoren binnen en buiten onderwijs toelaat om op langere termijn en vanuit een integrale visie op gelijke onderwijskansen, diversiteit in onderwijs als bron (en niet als hindernis) van leren te benutten;
 • Geef onderwijsinstellingen de gepaste ondersteuning om toenemende digitalisering te benutten in functie van de inrichting van het onderwijsleerproces waarvan de vormende opdracht van onderwijs het uitgangspunt is;
 • Versterk de internationale dimensie van onderwijs door de in- en uitgaande mobiliteit van lerenden te stimuleren (onder meer via taalregelingen en erkenning van buitenlandse diploma’s);
 • Wees alert voor toenemende juridisering en beperk het risico op juridisering door duidelijkheid van de regelgeving en rechtszekerheid voor gebruikers en inrichters van onderwijs;
 • Richt het onderwijslandschap in in functie van de vormende opdracht van onderwijs.

Dit memorandum schetst een globaal beleidskader. Alle partners in de Vlor werken momenteel samen aan een meer gedetailleerde lijst van concrete voorstellen in themafiches.

Download hier het volledige advies (PDF, 571.13KB)