Nota aan Vlaams Parlement over voorstellen spijbelen en schoolverzuim

De Raad Basisonderwijs en de Raad Secundair Onderwijs hebben zich samen uitgesproken over de voorstellen die minister Frank Vandenbroucke aan het Vlaams Parlement heeft voorgelegd in een actieplan tegen spijbelen en schoolverzuim.

Akkoord met krachtlijnen

De Vlor gaat akkoord met de krachtlijnen van het actieplan “Naar een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim”. De visie die daaruit spreekt, sluit immers goed aan bij de standpunten uit het spijbeladvies dat de Raad Secundair Onderwijs een jaar geleden heeft uitgebracht. (Aandacht voor: recht op onderwijs, leerplicht, strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom, zorgzame school, positief leerklimaat, studiekeuzebegeleiding, netwerkvorming, time-outprojecten, spijbelpreventiebeleid, belang van de jongeren.)

Preventie primeert

Maar beide raden benadrukken in de nota dat sancties alleen behoedzaam en als allerlaatste actie tegen spijbelen gebruikt mogen worden. Bovendien moeten sancties altijd constructief zijn tegenover de spijbelende leerlingen. Preventie en ondersteuning komen altijd op de eerste plaats. Daarom is het belangrijk dat scholen en CLB's voldoende mensen en middelen ter beschikking hebben om een structurele aanpak van het spijbelprobleem te kunnen uitbouwen. In die zin vinden ze het jammer dat de minister in zijn actieplan alleen concrete maatregelen voorziet voor sanctionerend optreden en niet voor spijbelpreventie en ondersteuning door de CLB's en de scholen.

Rol voor scholengemeenschappen

De Vlor vraagt middelen om een goed preventiebeleid op school te ondersteunen en suggereert om de scholengemeenschappen daarin een grotere, coördinerende rol te laten spelen. De concrete uitwerking en timing van de twaalf punten van het actieplan in doelstellingen en acties zou best gebeuren in overleg met de verschillende sectoren die bij de spijbelproblematiek betrokken zijn.

Over elk van de 12 actiepunten bevat de nota aan het Vlaams Parlement daarna meer specifieke bedenkingen en suggesties.

Download hier het volledige advies (PDF, 56.43KB)