Programmaties gemoderniseerd voltijds (buiten)gewoon secundair onderwijsAdvies na de evaluatie van de programmatieadviezen tijdens het moderniseringsproces van het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (2019 - 2024)

Jaarlijks kunnen de scholen buitengewoon en gewoon secundair onderwijs aanvragen doen voor de programmatie van nieuwe structuuronderdelen. De Vlaamse Regering moet die aanvragen goedkeuren alvorens scholen effectief kunnen programmeren. Het is decretaal vastgelegd dat de Vlaamse Regering daarvoor eerst het advies inwint van enkele adviesraden waaronder de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

In 2019 startte de modernisering van het secundair onderwijs, een stapsgewijs proces dat in schooljaar 2024-2025, behalve voor de zevende leerjaren, volledig uitgerold zal zijn. Dat moderniseringsproces, met o.a. een matrix met vernieuwd studieaanbod, zorgde voor heel wat veranderingen in de programmatieadviezen. Niet alleen ging het aantal te verwerken dossiers spectaculair de hoogte in maar de Vlor voegde telkens enkele beleidsaanbevelingen toe die vaak een voorafname waren van de verdere modernisering. De raad verwees daarbij ook naar enkele problemen bij de programmatieprocedure die vaak tot planlast leidden voor de scholen. 

Uit de jaarlijkse analyse van de opvolging van de programmatieadviezen blijkt dat, ondanks heel wat herhaling, de algemene opmerkingen en aanbevelingen van de Vlor met wisselend succes opgevolgd werden bij de beslissingen van de Vlaamse Regering. Vandaar dat de Vlor in dit advies op eigen initiatief de algemene boodschappen die hij sinds 2019 meegaf in de programmatieadviezen, wil samenbrengen om zo een krachtiger signaal te geven aan de Vlaamse Regering.  

De focus ligt op de algemene aanbevelingen bij de programmaties voor het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. We koppelen die aanbevelingen aan tendensen in de beslissingen van de overheid. Verder kijken we hoe die tendensen zich verhouden tot de visie van de Vlor op secundair onderwijs en de ruimte voor scholen om zich te profileren in het licht van de modernisering.  We gaan in het advies ook in op de wijze waarop de criteria uit de regelgeving (wisselend) toegepast of ingevuld worden door de Vlaamse Regering over de jaren heen en op de meerwaarde van het advies van de Vlor.

Download hier het volledige advies (PDF, 642.42KB)