Verdere uitwerking opheffing Syntra VlaanderenVier adviezen voor de verdere uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen

De Vlor geeft advies bij vier uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de stopzetting van het agentschap Syntra Vlaanderen.

De bevoegdheden van het agentschap kantelen in bij verschillende andere diensten.

Het gaat om de volgende besluiten:

  1. Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" en tot wijziging van de naam "Hermesfonds");
  2. Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van een centrum ondernemersvorming;
  3. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten;
  4. Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

De Vlor kan zich vinden in de meeste wijzigingen. We herhalen enkele bezorgdheden die al eerder gegeven werden over de beroepsprocedure en de afwijkingen op de schoolvakantieregelingen bij alternerende opleidingen.

Zie ook

Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds'

Lees hier