Wat doet de Vlor?

Advies

De Vlor is in de eerste plaats een adviesraad. Hij beoordeelt de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De raad hanteert hierbij onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke criteria. Hij toetst of voorstellen van de overheid wenselijk, haalbaar en aanvaardbaar zijn voor de onderwijswereld (instellingen en gebruikers) en de samenleving.

Hoe komt een advies tot stand?

Elk advies wordt besproken en goedgekeurd door de Algemene Raad of één van de deelraden van de Vlor: de Raad Basisonderwijs, de Raad Secundair Onderwijs, de Raad Hoger onderwijs of de Raad Levenslang en Levensbreed Leren.

De bureaus van de raden en het Vast Bureau van de Algemene Raad, bepalen de procedure die aan de bespreking en de goedkeuring in de raden voorafgaat. Deze procedure kan sterk verschillen, afhankelijk van de aard en de complexiteit van het dossier waarover de raad een advies uitbrengt en de tijd waarover de raad kan beschikken.

Meestal gebeurt de bespreking in de raden aan de hand van voorbereidende documenten. Deze voorbereidende documenten komen vaak tot stand in werkgroepen ad hoc of in permanente commissies.

De raden stemmen over elk advies. Indien één of meerdere leden dit wensen, kunnen zij de stemming vragen over bepaalde delen van het advies en minderheidsstandpunten indienen, zowel over het geheel als over een deel van het advies.

Hoe wordt het advies bekendgemaakt?

  • De Vlor bezorgt zijn adviezen aan de bevoegde minister(s) en aan de secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming.
  • Adviezen worden na verzending gepubliceerd op www.vlor.be.

Overleg

De Vlor is een overlegforum. De diverse onderwijspartners wisselen er visies en ideeën uit over de organisatie en de toekomst van het onderwijs. Het overleg is praktijkgericht en levert tastbare resultaten op, bijvoorbeeld:

  • visieteksten over actuele onderwijsthema's: armoede en hoger onderwijs, trajectbegeleiding in leren en werken, ...

  • engagementsverklaringen over de meerwaarde van diversiteit in het leerplicht-en hoger onderwijs

Als overlegforum coördineert de Vlor verschillende projecten en de invoering van onderwijsvernieuwingen.

Studie en documentatie

Om oordeelkundig advies te kunnen geven, heeft de Vlor betrouwbare, wetenschappelijke informatie nodig. Hij gebruikt daarvoor bestaande onderzoekresultaten en internationale rapporten. Daarnaast raadpleegt de Vlor geregeld externe experts om met kennis van zaken te kunnen oordelen of om zelf actuele onderwijskundige problemen of thema’s te verkennen. Vaak monden die strategische verkenningen uit in een publicatie.

Als kenniscentrum van onderwijs organiseert de raad regelmatig studiedagen.