Advies conceptnota decreet volwassenenonderwijs

In zijn advies over de conceptnota voor een nieuw decreet op het volwassenenonderwijs concentreert de raad zich op 4 hoofdthema's: aanbod en missie, consortia en regionale werking, kwaliteitszorg en financiering.

Missie en aanbod
De Raad Volwassenenonderwijs benadrukt dat de missie van het volwassenenonderwijs breed genoeg moet zijn: een baan of een diploma en persoonlijke ontplooiing zijn gelijkwaardige doelen. Hij beaamt dat duidelijke prioriteiten en een regionale afstemming van vraag en aanbod nodig zijn. Het loslaten van graden en onderwijsvormen wijst hij niet a priori af. Maar dan moet zo'n beweging ook elders in het onderwijs gebeuren, om de herkenbaarheid van de studiebewijzen te waarborgen. Dat toont overigens nog eens het belang van een duidelijke kwalificatiestructuur aan. De raad vraagt ook om het hoger onderwijs voor sociale promotie een duidelijke plaats te geven in het tertiair onderwijs, met een duidelijke studiebekrachtiging en mogelijkheden tot aansluiting bij de BaMa-structuur.
De raad mist in de conceptnota voldoende aandacht voor e-leren en vraagt dringend een ‘strategisch urgentieplan voor het elektronisch ondersteund leren' in Vlaanderen.

Consortia en regionale werking
Een regionaal en netoverstijgend samenwerkingsconcept tussen centra voor volwassenenonderwijs en centra basiseducatie biedt ontegensprekelijk kansen: betere afspraken over het aanbod, een sterkere regionale profilering van het volwassenenonderwijs en meer expertise-uitwisseling. Maar de raad vindt dat de lokale partners, op bestuurlijk en financieel vlak, veel meer vrijheid moeten krijgen in de structuur van die samenwerkingsverbanden dan de conceptnota vooropstelt. De raad vraagt bij de afbakening van de regio's aandacht voor de mobiliteitsstromen van potentiële cursisten.

Kwaliteitszorg
De raad juicht het voornemen van de minister toe om te zorgen voor een degelijke begeleiding en ondersteuning voor het hele volwassenenonderwijs. Hij pleit voor het behoud van het VOCB als begeleidings- en ondersteuningsdienst voor de centra basiseducatie, en stelt voor alle CVO's een Platform voor de Begeleiding van het Volwassenenonderwijs (PlaBeVo) voor, aangestuurd door de pedagogische begeleidingsdiensten. Tussen het VOCB en het PlaBeVo moeten structurele bruggen worden geslagen.

Financiering
De achilleshiel van de conceptnota is echter het totale budget dat de meerjarenbegroting aan het volwassenenonderwijs wil besteden. Dat stemt de raad bijzonder zorgelijk voor de toekomst. In verband met de basisfinanciering van de centra formuleert de raad aanbevelingen over onder meer de nog te bepalen ‘delers', de overdraagbaarheid van leraarsuren en de pedagogische omkadering. Hij suggereert ook om voor de cursisten (de vraagzijde dus) verder voor de nodige incentives, zoals opleidingscheques, te zorgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 82.43KB)