Advies inzake de toepassing van ECDL en VIA in het volwassenenonderwijs

De instellingen voor volwassenenonderwijs kunnen een licentie om ECDL uit te reiken, bekomen aan een verlaagd tarief. De Vlaamse regering sloot daarvoor een contract af dat loopt tot 31 december 2004. Acht centra voor volwassenenonderwijs en twee centra voor deeltijds onderwijs lieten zich al erkennen als testcentrum. In zijn advies over de toepassing van ECDL en VIA oppert de Raad Volwassenenonderwijs bezwaren tegen de tendens om diploma's die het onderwijs uitreikt niet volwaardig te erkennen als toegangsbewijs tot een beroep. Al te vaak eist men bijkomende getuigschriften. De raad vindt de Europese onderlinge afstemming van einddoelen zinvol. Maar hij vindt dat ze niet gestuurd mag worden door commerciële initiatieven. De raad noemt ECDL in dit opzicht een gevaarlijk precedent. Daarom dringt de hij er op aan dat de overheid, als zij het contract over ECDL herbekijkt, op zijn minst een erkenning van de (deel)certificaten vanuit onderwijs zou bedingen.

Transparantie en eenvormigheid in het geheel van studiebewijzen is erg belangrijk. De Raad Volwassenenonderwijs sloot zich daarom aan bij het initiatief van de Raad Secundair Onderwijs om het Vlaams ICT-Attest (VIA) uit te reiken, als volwaardig en kosteloos alternatief voor ECDL.

De raad werkte een concreet voorstel uit. In het studiegebied ‘Handel' kan een traject uitgestippeld worden waarmee de cursist het VIA-attest verwerft en zich voorbereidt op het behalen van ECDL. Het traject bestaat uit zeven modules uit bestaande trajecten. Aan een cursist die de zeven deelcertificaten van dat ‘VIA-traject' heeft behaald kan het volwassenenonderwijs automatisch VIA uitreiken. Op basis van dit leertraject hebben cursisten ook de doelstellingen van ECDL bereikt. Zij die dat wensen, zouden in staat moeten zijn om te slagen voor de ECDL-testen.

Centra voor volwassenenonderwijs kunnen als testcentrum optreden, voor de eigen cursisten en voor buitenstaanders. Zonder tussenkomst van de overheid zullen de cursisten echter aan dezelfde voorwaarden onderhevig zijn als buitenstaanders. Zolang de regelgeving de centra niet toelaat om te examineren zonder dat er opleiding genoten is in het centrum, blijft het noodzakelijk dat ze ook als testcentrum voor ECDL functioneren.

Voor de cursisten in het tweedekansonderwijs is het erg belangrijk dat ze dezelfde attesten kunnen behalen als in het voltijds secundair onderwijs. Daarom moet ook het tweedekansonderwijs het VIA kunnen uitreiken. Dit veronderstelt een toetsing van de bestaande leerplannen aan de doelstellingen van VIA, en indien nodig, een aanpassing van die leerplannen zodat alle doelstellingen van VIA in de leerplannen geïntegreerd zijn.

De Raad Volwassenenonderwijs vraagt, net als de Raad Secundair Onderwijs, aan de minister om VIA op te nemen in de lijst van officiële studiebewijzen die het volwassenenonderwijs kan uitreiken. Dit is van belang voor het civiel effect van het Vlaams ICT-attest. Dat zou zeker in de openbare sector beschouwd moeten worden als een voldoende bewijs van verworven ICT-vaardigheden, en dus een voldoende basis voor aanwerving of bevordering.

Download hier het volledige advies (PDF, 71.23KB)