Advies over de conceptnota's volwassenenonderwijs en NT2

Eind maart 2016 keurde de Vlaamse regering twee conceptnota’s goed die de contouren uittekenen voor het volwassenenonderwijs enerzijds en het NT2-beleid anderzijds. In de conceptnota Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs toont de minister van Onderwijs de ambitie het volwassenenonderwijs te versterken en opnieuw duidelijk – en decretaal – te positioneren binnen het onderwijslandschap. In de conceptnota Uitbouw van een slagkrachtig NT2-beleid schetst de minister van Inburgering en Integratie een kader dat de basis moet zijn voor een decreet over een slagkrachtig, doelgericht en doelmatig NT2-beleid. Het NT2-aanbod is een wezenlijk onderdeel van het volwassenenonderwijs. Daarom bundelde de Vlor zijn opmerkingen over de twee nota’s in één advies. De raad vond vooral in de conceptnota Volwassenenonderwijs verschillende elementen terug van de bouwstenen voor een slagkrachtig volwassenonderwijs die hij vorig werkjaar formuleerde. Hij is tevreden over de ambitie van de minister van Onderwijs om het volwassenenonderwijs meer slagkracht te geven en duidelijker te positioneren, en kan zich vinden in de profilering rond kerntaken en de focus op kansengroepen. In de conceptnota NT2 maakt men echter keuzes die haaks staan op deze voorzetten.

Eenzelfde visie op leren van volwassenen

Voor de Vlor moet de cursist centraal staan in de hervormingen. De prioritaire focus op kansengroepen en kwalificeerbare trajecten van de conceptnota Volwassenenonderwijs zijn in die zin een goede keuze, maar mag de ruimte om te werken aan sleutelvaardigheden, generieke competenties en brede vorming niet in de weg staan. Zo moet een leertraject – waarin ook NT2 een belangrijke plaats kan hebben – vorm krijgen vanuit de leervraag van de cursist en moet het blijvend bijgestuurd kunnen worden. De conceptnota NT2 focust daarvoor te eenzijdig op de taalverwerving en de conceptnota Volwassenenonderwijs bouwt verder op structuren en regels, zodat het inhoudelijk verhaal in functie van de cursist ondergesneeuwd geraakt.

Zet elke actor in op zijn sterkte

In het advies over de bouwstenen voor een slagkrachtig volwassenenonderwijs, legde de Vlor de nadruk op samenwerking, waarbij elke actor als gelijkwaardig beschouwd wordt en erkend wordt voor zijn expertise. Het volwassenenonderwijs beschikt over een grote pedagogische en onderwijskundige expertise, gericht op de volwassen lerende. Deze expertise wordt in verschillende conceptnota’s – ook over hbo5 en lerarenopleiding – genoemd en geroemd. De Vlor vraagt dat het volwassenenonderwijs ruimte krijgt om zijn rol op te nemen. Belangrijk hierin is dat de invulling van de regierol van de Agentschappen Integratie en Inburgering/ Huis van het Nederlands Brussel in het beheer van het NT2 aanbod wordt herzien en er ingezet wordt op structurele samenwerking.

Een slagkrachtig volwassenenonderwijs?

Voor een goede organisatie van het volwassenenonderwijs moeten beide conceptnota’s beter op elkaar afgestemd worden. Er worden in beide conceptnota’s uiteenlopende maatregelen voorgesteld voor dezelfde uitdagingen. Daardoor dreigt er een tweesporenbeleid gecreëerd te worden dat niet bijdraagt tot een grotere slagkracht voor het volwassenenonderwijs. De Vlor adviseert geen verschillende financieringssystemen en kwaliteitssystemen op te zetten en gaat niet akkoord met een ‘kleuring’ van de middelen door de financiering te koppelen aan het behoefteplan voor NT2.

Download hier het volledige advies (PDF, 443.27KB)