Advies over de evolutie en de toekomst van het Aanmoedigingsfonds

Het financieringsdecreet (2008) voorziet een ‘Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten’. Hogescholen en universiteiten kunnen deze middelen aanwenden om gelijke kansen en diversiteit in het hoger onderwijs aan te moedigen en in het bijzonder om maatregelen te nemen die de instroom en de doorstroom bevorderen van studenten uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Vanaf het begrotingsjaar 2008 tot en met 2010 werden de middelen voor het Aanmoedigingsfonds verdeeld op basis van het aandeel van de onderwijssokkel van elke instelling. Zij dienden eind maart 2011 bij de overheid een evaluatierapport over deze periode in. Vanaf het begrotingsjaar 2011 was het de bedoeling om de middelen van het Aanmoedigingsfonds te verdelen op basis van algemene resultaatsindicatoren. In het programmadecreet van 2010 werd de oorspronkelijke verdeelsleutel echter verlengd tot 31 december 2011. In het voorontwerp van programmadecreet 2011 wordt deze verdeelsleutel opnieuw met een jaar verlengd. De instellingen voegen jaarlijks aan de middelen van het Aanmoedigingsfonds een bedrag toe. De Vlor is bezorgd over de toekomst van het Aanmoedigingsfonds. De huidige beheersovereenkomsten lopen eind 2011 af. Omwille van de onduidelijkheid over de gehouden evaluatie, de volgende beheersovereenkomsten, de gehanteerde resultaatsindicatoren en de beschikbare middelen dringt hij aan op een snelle, degelijke en duurzame toekomstvisie.
Download hier het volledige advies (PDF, 122.12KB)