Advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie schooljaar 2003-2004

Vorig schooljaar bereidde de Commissie Basiseducatie, naar aanleiding van de studie over 10 jaar basiseducatie in Vlaanderen, een uitgebreide versie voor van het advies dat de Raad Volwassenenonderwijs jaarlijks uitbrengt over de gewenste ontwikkelingen in de sector. Dit jaar is het advies bescheidener van omvang. Een aantal thema's herneemt de Commissie Basiseducatie , zoals de vraag naar een decretale omschrijving van de missie van de basiseducatie als het ontwikkelen van elementaire vaardigheden én zorgen voor doorstroming naar andere voorzieningen; en de vraag naar een actieplan tegen laaggeletterdheid en laaggecijferdheid dat het terrein van onderwijs overstijgt.

Naar aanleiding van de modularisering van de basiseducatie dringt de commissie aan op een grondige evaluatie van deze hervorming, die rekening houdt met de beperkte tijd die de sector voor de implementatie kreeg. De raad vraagt ook de mogelijkheid om een overgangsjaar te organiseren voor de cursisten die al een deel van de opleiding Nederlands NT2 afwerkten. Cursisten kunnen nu op meerdere momenten doorheen een schooljaar instappen. Daarvoor vraagt de raad een groeimechanisme voor de enveloppe van de centra in functie van het aantal deelnemersuren.

Verder hebben de centra middelen nodig waarmee ze een systeem van interne kwaliteitszorg kunnen opzetten. De voortgezette opleiding ‘Basiseducatie' in het aangekondigde decreet over de lerarenopleiding verdient de nodige aandacht.

De raad hoopt verder dat de verschillende aanbieders in de volwasseneneducatie op lokaal niveau afspraken maken over de plaatsing van cursisten als ze dezelfde opleidingen aanbieden. Het is in van belang van de cursisten dat ze op de voor hen meest geschikte plaats terechtkomen.

Download hier het volledige advies (PDF, 74.74KB)