Advies over de invulling van het Aanmoedigingsfonds

De Raad Hoger Onderwijs heeft advies uitgebracht over de invulling van het Aanmoedigingsfonds dat het nieuwe financieringsdecreet invoert om instellingen hoger onderwijs financieel te stimuleren bij de uitbouw van hun gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Volgens het nieuwe financieringsdecreet (art. 44) kan de Vlor advies uitbrengen over de resultaatsindicatoren voor de verdeling van het Aanmoedigingsfonds. De Vlor heeft hierover geen adviesvraag gekregen en besloot zich op eigen initiatief uit te spreken over hoe de middelen van het fonds besteed kunnen worden om een goed diversiteitsbeleid uit te werken en waaraan een goed diversiteitsbeleid moet beantwoorden.

Diversiteitsbeleid
De raad zet eerst de verantwoordelijkheden van instellingen, studenten en de overheid op een rij. Met welke elementen kunnen zij er toe bijdragen dat de in- door- en uitstroom van kansengroepen verbetert? De lijst voor de instellingen bestrijkt beleid, onderwijsproces en dienstverlening. De belangrijkste elementen voor de overheid zijn inclusief hoger onderwijs decretaal verankeren, de non-discriminatiewetgeving verbeteren en genoeg middelen voorzien. Er moet ook onderzoek gebeuren naar in, door- en uitstroom van kansengroepen.

Beheersovereenkomsten
De instellingen zullen met de overheid beheersovereenkomsten afsluiten. De raad vindt dat de overheid een format voor deze beheersovereenkomsten ter beschikking moet stellen. Hij adviseert ook over wat er minimaal in de overeenkomsten thuishoort. Streefcijfers bijvoorbeeld. De overheid moet algemene streefcijfers bepalen, maar instellingen kunnen hier om specifieke redenen en na onderhandeling met de overheid van afwijken.

De raad erkent dat de instellingen voor de middelen uit het Aanmoedigingsfonds een resultaatsverbintenis (en geen inspanningsverbintenis) afsluiten met de overheid. Maar hij verkiest instellingsgebonden resultaatsindicatoren die duidelijk afgesproken worden bij het afsluiten van de beheersovereenkomst, boven algemene resultaatsindicatoren. Als de overheid toch algemene resultaatsindicatoren vastlegt tegen eind juni 2008 zoals het decreet voorziet, dan is een tussentijdse evaluatie van deze indicatoren absoluut nodig.

Registratie
Dit advies is gekoppeld aan dat over de registratie van kansengroepen. Men kan immers niet werken met streefcijfers als men niet weet hoeveel studenten uit kansengroepen een instelling heeft.

Download hier het volledige advies (PDF, 194.82KB)