Advies over het financieringsdecreet Volwassenenonderwijs

Een volgende stap van de hervorming van het volwassenenonderwijs omvat de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de centra voor basiseducatie (cbe) en de centra voor volwassenenonderwijs (cvo) en een wijziging van het personeelsstatuut van de personeelsleden van de cvo. Aangezien de Vlor niet bevoegd is om zich uit te spreken over personeelsmaterie, brengt de raad enkel advies uit over de aanpassing van het financieringssysteem. De Vlor vindt het jammer dat de hervorming van het volwassenenonderwijs gefragmenteerd is doorgevoerd via verschillende decreten, in plaats van een globale wijziging via een nieuw niveaudecreet. De overheid heeft onvoldoende duidelijkheid gegeven over een globale visie of een globaal kader.

Brede opdracht volwassenenonderwijs

In zijn eerdere adviezen heeft de Vlor steeds het belang van de brede maatschappelijke opdracht van het volwassenenonderwijs benadrukt. Het volwassenenonderwijs realiseert deze opdracht door vanuit een brede vorming de professionele inzetbaarheid, de actieve participatie en de sociale inclusie van de lerende te bevorderen. Op die manier genereert het volwassenenonderwijs een belangrijke maatschappelijke en economische return voor de samenleving. Ook de overheid heeft herhaaldelijk het belang van een brede invulling van het volwassenenonderwijs benadrukt. De Vlor merkt echter een discrepantie tussen de bevestiging van de brede opdracht en het voorstel van financieringssysteem dat werd uitgewerkt. Op basis van het voorstel van nieuw financieringssysteem, kan niet opgemaakt worden of dit systeem de organisatie van een breed aanbod mogelijk zal maken. De impact is nog niet duidelijk. Bij een te enge benadering van het volwassenenonderwijs zal een grote groep volwassenen minder toegang hebben tot levenslang en levensbreed leren waardoor nieuwe kansengroepen dreigen te ontstaan, terwijl Vlaanderen de Europese doelstellingen voor deelname aan opleiding en vorming voor volwassenen nog niet bereikt.

Opportuniteiten

De Vlor is van wel mening dat het nieuwe financieringssysteem, mits de nodige bijsturing, heel wat opportuniteiten biedt om de brede maatschappelijke opdracht te realiseren:

 • De groeikansen door open-endfinanciering;
 • De inzet op geletterdheid;
 • De mogelijkheid om de middelen autonoom aan te wenden;
 • De afschaffing van de controle op aanwezigheden;
 • De inkanteling van de projectmiddelen NT2;
 • De voorziene evaluatie van het nieuwe financieringssysteem tegen 2023-2024.

Verbeterpunten

De Vlor formuleert ten slotte enkele noodzakelijke bijsturingen zoals:

 • een kosten-batenanalyse van de invoering van inschrijvingsgelden in de basiseducatie;
 • een verlaging van planlast voor de centra;
 • stimuleren van maatwerk in de basiseducatie;
 • een specifieke EVC-regeling eerder dan een kwalificatiebonus;
 • voldoende zorg bij sanctionering veelvuldig inschrijven.
Download hier het volledige advies (PDF, 394.08KB)