Advies over het spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs en hbo5

In maart 2016 keurde de Vlaamse regering vier conceptnota’s goed waarin zij de plannen voor het volwassenenonderwijs en NT2, het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleiding verduidelijkt. Als eerste stap in de uitrol daarvan, regelt een spoeddecreet enkele bewarende en faciliterende maatregelen.

Volwassenenonderwijs

Omwille van de overheveling van het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleiding naar het hoger onderwijs, moeten de centra voor volwassenonderwijs hun aanbod grondig aanpassen. Daarbij is de toekomst van het NT2- aanbod in de centra onzeker en plant de Vlaamse overheid ook voor het volwassenenonderwijs een schaalvergroting. Deze context vraagt om een samenhangende visie op de toekomst van het volwassenenonderwijs. Het spoeddecreet is echter een eerste stap in een gefragmenteerde aanpak. De Vlor vraagt meer vertrouwen in het beleidsvoerend vermogen van de centra en de directies. De voorgestelde programmatieregeling hindert de centra om hun aanbod aan te passen aan de nieuwe context en om de schaalvergroting voor te bereiden. Zo verplicht de koppeling van de onderwijsbevoegdheid aan een vestigingsplaats hen om dezelfde onderwijsbevoegdheid voor al hun vestigingsplaatsen telkens opnieuw aan te vragen. De afschaffing van de werkingsgebieden en de toekenning van de onderwijsbevoegdheid per studiegebied in plaats van per opleiding, zijn wel een stap in de goede richting.

Hbo5 en SLO

De Vlor kan zich wel vinden in de maatregelen voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding:

  • het principe van het nemen van een foto van de onderwijsbevoegdheid voor hbo5 en de specifieke lerarenopleiding;
  • een nieuwe relatie tussen de beroepskwalificatie en onderwijskwalificatie die meer marge geeft voor een vertaalslag naar onderwijs;
  • een procedure voor de omvorming en actualisering van hbo5-opleidingen.

De raad vraagt wel dat er middelen worden voorzien om de omvorming en actualisering uit te werken.

Taalexamenregeling personeel

Daarnaast wijzigt het voorontwerp van decreet de taalexamenregeling van het personeel, specifiek het behalen van een getuigschrift bij een examencommissie. De Vlor gaat akkoord met deze voorstellen.

Download hier het volledige advies (PDF, 207.74KB)