Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (versie 20/11/01)


De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het voorontwerp van 20 november 2001 een aantal verduidelijkingen bevat in vergelijking met het concept voorontwerp van 11 oktober 2001 (b.v. graden, toets nieuwe opleidingen, ontstentenis accreditatie).. Verschillende aspecten van een geïntegreerde hoger onderwijsruimte worden gerealiseerd:

  • een gemeenschappelijk decretaal kader;
  • een gemeenschappelijke diploma- en opleidingenstructuur, die uitmondt in één opleidingenregister;
  • gemeenschappelijke procedures voor kwaliteitszorg en accreditatie;
  • intense samenwerkingsvormen tussen de instellingen;
  • een grotere flexibiliteit in leertrajecten.

De raad betreurt dat het voorontwerp geen duidelijke langetermijnvisie omtrent een geïntegreerde hoger onderwijsruimte beschrijft en nog te veel uitgaat van de huidige structuren en organisatie van het hoger onderwijs. Een aantal belangrijke beleidslijnen is nog steeds onvoldoende uitgewerkt. De raad stelt voor om aandacht te besteden aan:

  • de omschrijving van het begrip `hoger professioneel onderwijs';
  • de doorstroommogelijkheden;
  • de gevolgen (voor instellingen, studenten en personeel) van accreditatie;
  • de plaats van het "hoger professioneel onderwijs" binnen de associaties;
  • de financiële middelen die alle opleidingen volwaardige kansen moeten geven om geaccrediteerd te worden.

De raad beklemtoont dat het eencyclusonderwijs, omwille van zijn belangrijke sociaal-maatschappelijke rol, een volwaardige plaats moet krijgen binnen het decreet. De raad vraagt om onnauwkeurigheden en ongerijmdheden (bijv. over de titulatuur) weg te werken.

Download hier het volledige advies (PDF, 123.17KB)