Bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo voor 1 september 2024

Een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) kan opleidingen organiseren die behoren tot de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs. Dat laat de centra toe in te spelen op bestaande en nieuwe opleidingsbehoeften en draagt bij tot de missie en de opdracht van het volwassenenonderwijs. 

De Vlor gaf advies over 24 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid, ingediend door 10 centra.

Enkele algemene opmerkingen   

Regionaal overleg biedt opportuniteiten 

De Vlor blijft een breed regionaal overleg met een netoverschrijdend karakter aanmoedigen. 

Betrokkenheid bij verderzetting opgestarte tijdelijke onderwijsbevoegdheid 

We vragen om de onderwijspartners en de Vlor nauw te betrekken bij de formulering van duidelijke criteria en indicatoren om de (permanente) verderzetting van de opgestarte tijdelijke onderwijsbevoegdheid te beoordelen.

We vragen de overheid ook om aandacht voor de cursisten die al een opleiding volgen tijdens de tijdelijke onderwijsbevoegdheid, vooral indien het cvo niet kan overgaan tot een permanente onderwijsbevoegdheid.

Ambulante zorg: procedure experimenteel studiegebied in vraag gesteld 

De Vlaamse Regering keurde op 10 november 2023 principieel het besluit goed over de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied 'Ambulante zorg' voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legde tegelijk de modulaire structuur en twee opleidingsprofielen vast op basis van erkende beroepsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (ANDP) en Eventhulpverlener.

Er werd gekozen voor een ‘voorzichtige’ opstart van beide opleidingen via een experimenteel nieuw studiegebied Ambulante zorg, beperkt tot tien centra. Bij de vorige aanvraagronde werden die tien centra weerhouden. Ook nu ziet de raad dat centra nog steeds vragende partij zijn om Ambulante zorg aan te bieden. Door de wettelijke beperking tot tien centra is het onmogelijk voor de raad om deze dossiers een gunstig advies te geven, ondanks de aangetoonde leefbaarheid, samenwerkingsafspraken en maatschappelijke behoefte.

De Vlor vraagt om de uitvoering van deze onderwijsbevoegdheid in de tien geselecteerde centra sneller te evalueren dan op de uiterlijke datum, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering (1 februari 2029). We vragen om die evaluatie te laten plaatsvinden na het schooljaar 2024-2025 en op basis daarvan te beslissen of het opportuun is om de onderwijsbevoegdheid ook aan andere centra toe te kennen. De Vlaamse Onderwijsraad zal tijdens het schooljaar 2024-2025 het studiegebied monitoren wat betreft leefbaarheid en de nood aan bijkomend aanbod.

Snelle beslissing Vlaamse regering

Centra krijgen vaak pas op het einde van het schooljaar het besluit van de Vlaamse regering over de al dan niet toekenning van de onderwijsbevoegdheid. Dat maakt het voor hen moeilijk om tijdig het opleidingsaanbod op 1 september te kunnen organiseren en hun cursisteninstroom te maximaliseren. De Vlor vraagt dan ook om de centra zo snel mogelijk in kennis te stellen van de beslissing van de Vlaamse regering.

Verder verloop 

Op basis van het advies van de Vlor en van de adviescommissie (met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) zal de Vlaamse regering een beslissing nemen. Ze kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde beslissing. 

 

Download hier het volledige advies (PDF, 453.86KB)