Gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie: schooljaar 2004-2005

Zoals elk jaar heeft de Commissie Basiseducatie een advies voorbereid over gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie, dat de Raad Volwassenenonderwijs heeft goedgekeurd.

De raad is tevreden dat de dubbele missie van de basiseducatie – basisvaardigheden aanbrengen en doorstroming stimuleren – nu in het decreet op de basiseducatie is ingeschreven, maar vraagt om waakzaam te blijven over de toepassing.

De raad dringt opnieuw aan op een groeimechanisme in het financieringssysteem van de basiseducatie. De centra voor basiseducatie ontvangen een toelage die slechts volstaat om 55% van het aanbod te bekostigen. De raad vraagt ook een grondige evaluatie van de modularisering die dit jaar is ingezet. Modularisering kost trouwens meer dan het huidige lineaire systeem en vormt dus een bijkomende reden om de toelage te verhogen.

Voor de organisatie van de verplichte inburgeringstrajecten voor anderstalige nieuwkomers ontvangen de centra projectgebonden financiering. De raad signaleert enkele knelpunten in verband met deze bijkomende NT2-middelen, vooral veroorzaakt doordat de NT2-middelen alleen voor de intensieve trajecten gebruikt mogen worden, en niet om cursussen alfabetisering voor anderstaligen (alfa-NT2) in te richten.

De Raad Volwassenenonderwijs besteedt in het advies veel aandacht aan de gewenste erkenning van cursistenbegeleiding. De volwassenen in de basiseducatie zijn immers een kwetsbare groep die zeker in aanmerking komt voor een zorgbeleid als men zich zou baseren op de ‘gelijkekansenindicatoren' van het leerplichtonderwijs. De Raad Volwassenenonderwijs bedoelt met cursistenbegeleiding de eerstelijnshulp die het centrum in de vorm van aangepaste begeleiding aan zijn cursisten geeft terwijl ze hun individuele leerweg afleggen. Die begeleiding start dus bij de inschrijving en reikt tot het moment waarop de cursist doorstroomt, uitstroomt of een andere richting inslaat.

De raad gelooft dat een kwaliteitsvolle cursistenbegeleiding behalve vroegtijdige uitval verminderen, zeker ook het welbevinden van de cursist bevordert. Dat kan er voor zorgen dat meer laaggeletterden naar de basiseducatie komen, of dat de deelnemers nadien nog andere vormen van levenslang en levensbreed leren volgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 96.14KB)