Jaarlijks advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie voor het schooljaar 2006 - 2007

In zijn jaarlijks advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie beperkt de Raad Levenslang en Levensbreed Leren zich tot enkele praktische thema's. De minister heeft immers een nieuw decreet over het volwassenenonderwijs aangekondigd.

Modularisering

De doelgroepen van de basiseducatie zijn meestal geen modale lerenden. Een te strak georganiseerd aanbod kan in hun nadeel spelen. Als kortgeschoolde volwassenen willen bijleren in de basiseducatie, dan kunnen ze altijd instromen in de loop van een module. De raad wil die mogelijkheid graag behouden zien zodat de zin om te leren niet zou wegdeemsteren terwijl de deelnemers wachten tot een geschikte module (opnieuw) georganiseerd wordt. De raad vraagt de overheid om de invloed van de modularisering op de cursistenpopulatie van de basiseducatie te onderzoeken.

Strategisch Plan Geletterdheid

Met het Strategisch Plan Geletterdheid wil de overheid initiatieven ondersteunen om de laaggeletterdheid terug te dringen. De centra voor basiseducatie zijn de ideale partner om het doelpubliek van kortgeschoolde volwassenen te begeleiden. Het plan zorgt voor intensievere samenwerking met andere partners. De raad vraagt om in het toekomstige financieringssysteem rekening te houden met die inspanningen die zich moeilijk in lesuren laten vertalen.

Tegen armoede

De samenwerking met organisaties van armen moet er bij voorbeeld voor zorgen dat de centra voor basiseducatie leerkansen weten te creëren voor armen. De centra rekenen op de armenorganisaties om specifieke leervragen te detecteren. Zij proberen daar met maatwerk op in te spelen zodat armen kunnen ervaren dat leren oplossingen biedt.

Netwerking met scholen

De basiseducatie zou moeten kunnen deelnemen aan netwerken die scholen uitbouwen. Dat schept kansen om kortgeschoolde ouders actief te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Centra kunnen die ouders vaardigheden aanreiken om hun kinderen te ondersteunen en om zelf te participeren op de school. Ook dit vraagt maatwerk.

En met werk en ondernemen

Zij moet vlotter kunnen inspelen op vragen of doorverwijzingen van VDAB, SYNTRA, sectorfondsen, bedrijven, enz. Een flexibele structuur en maatwerk zijn daarvoor nodig. Verbeterde geletterdheid verhoogt de professionele redzaamheid van kortgeschoolde werkenden of werkzoekenden. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren vraagt in het advies dat de overheid de concretisering van maatwerk zou uitwerken in overleg met de sector. Dat zij middelen uittrekt voor de ondersteuning van de deskundigheidsontwikkeling in de basiseducatie. En dat zij bij administratieve wijzigingen zou letten op de specifieke werking en doelgroep van de basiseducatie.

Download hier het volledige advies (PDF, 38.02KB)