Kennisvragen van het onderwijsveldThema’s en vragen voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO 2022)

Het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Onderzoek (OBPWO) werkt met een jaarlijkse themazetting. Omdat de Vlor het belangrijk vindt dat die rekening houdt  met de thema’s en kennisvragen die leven bij de onderwijspartners, levert hij een actieve bijdrage aan de inventarisatie van thema’s voor 2022.

De Vlor-partners vragen een goed evenwicht tussen beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek, met specifieke aandacht voor vakdidactisch onderzoek. Er moet ook voldoende kennisvragen aan bod komen die een variatie aan onderzoeksbevindingen mogelijk maken en die ook het onderwijsbeleid op langere termijn kunnen onderbouwen. We verwachten zeker een onderzoek dat kan bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort en evenredige aandacht voor alle onderwijsniveaus en -vormen.

Dit zijn de thema’s waarrond de Vlor zijn kennisvragen geclusterd heeft:

Specifieke noden

 • Effecten van afstandsonderwijs op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en zieke leerlingen;
 • Leren lezen bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of leerlingen die zeer moeilijk tot lezen komen;
 • Levenslang leren voor leerlingen die met een individueel aangepast curriculum uitstromen uit het gewoon onderwijs.

Lerarenopleiding en -loopbaan

 • Hoe bereidt de lerarenopleiding voor op het deeltijds kunstonderwijs?
 • Maatregelen voor behoud van beginnende leraren;
 • Meer diversiteit in lerarenteams;
 • Psychosociaal welzijnsbeleid in scholen;
 • Haalbare en zinvolle implementatie van masters in het basisonderwijs;
 • Inzet van specifieke expertise in schoolteams.

Impact van de coronacrisis

 • Indeling schooljaar/impact van onderwijstijd;
 • Kenmerken van pedagogisch zinvolle digitalisering;
 • Rol van privéonderwijs en privébijlessen op de verbetering van de leerefficiëntie en leerprestaties van leerlingen.

Vakdidactisch onderzoek

 • Rol en betekenis van achtergrondkennis voor tekstbegrip en vaardigheden begrijpend lezen;
 • Kennisachteruitgang van het Frans bij leerlingen in het secundair onderwijs.

Levenslang leren

 • Doeltreffendheid van microcredentials;
 • Levenslang leren in het hoger onderwijs.

In het najaar zal de Vlor nog formeel advies geven over de themazetting waarna de Vlaamse Regering finaal beslist.

Download hier het volledige advies (PDF, 288.51KB)