Nieuwe studiebewijzen in het secundair OSP

Onderwijsdecreet XIV vervangt de vroegere diploma's en brevetten van het secundair onderwijs voor sociale promotie door nieuwe studiebewijzen. De cursisten behalen voortaan certificaten (modulaire opleidingen) of getuigschriften (lineaire opleidingen). In combinatie met een getuigschrift algemene vorming geven die ook recht op een diploma dat gelijkwaardig is aan dat van het voltijds secundair onderwijs. Om het civiel effect van die nieuwe studiebewijzen te garanderen is het belangrijk dat de economische sectoren en beroepsorganisaties op de hoogte zijn van de wijzigingen en de nieuwe studiebewijzen ook erkennen.

Met dit advies wil de Raad Volwassenenonderwijs zijn steentje bijdragen aan de bekendmaking en erkenning van die nieuwe studiebewijzen. De hoofdmoot is een inventaris die per studiegebied voor de verschillende beroepen waarop de nieuwe studiebewijzen betrekking hebben, vermeldt:

  • welke regelgeving de toelatingsvoorwaarden tot een beroep beschrijft;
  • welke studiebewijzen tot nu toe vereist waren;
  • welke instanties op de hoogte gebracht moeten worden van de nieuwe studiebewijzen;
  • of er bijkomende initiatieven nodig zijn voor de erkenning van het studiebewijs.

Daarna volgt een lijst met contactgegevens en het verzoek aan de minister om het nodige te doen opdat de sectoren, subsectoren en beroepsorganisaties de nieuwe studiebewijzen zouden kennen en erkennen. Tenslotte verzoekt de raad de minister om een ambtenaar de opdracht te geven deze materie intensief te blijven opvolgen en actualiseren.

Tijdens de inventarisatie viel het de raad op dat veel sectoren of beroepsorganisaties bovenop het studiebewijs van onderwijs nog eigen attesten/proeven eisen, of aan de opleidingsinstelling bijkomende ‘erkenningsvoorwaarden' opleggen. De raad stelt voor om dit niveau-overstijgend te bespreken met de sociale partners.

Download hier het volledige advies (PDF, 386.19KB)