Themazetting OBPWO 2021Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2021

De Vlaamse Regering actualiseerde op 18 september 2020 het besluit van 7 september 1994 dat de procedure regelt voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO).  Dat besluit wordt vanaf 2021 opnieuw in gebruik genomen.

Themazetting

Volgens de procedure wordt een voorstel van prioritaire thema’s voor advies voorgelegd aan de Vlor.

Dit zijn de acht voorgestelde thema's:

  • Doorlichting als hefboom voor een betere onderwijskwaliteit
  • Effectiviteit van ondersteuning van leraren(teams): ontwikkeling van een bruikbaar instrumentarium
  • Effectieve leeromgevingen in de Bstroom van de eerste graad van het secundair onderwijs
  • Versterken van de handelingsbekwaamheid van leraren inzake evaluatie van leerlingen
  • Sterk buitengewoon onderwijs door in te zetten op kwaliteitsontwikkeling
  • Effectieve praktijken ter preventie en aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten
  • Gecombineerd leren in het secundair onderwijs: kenmerken, vormen en randvoorwaarden
  • Gecombineerd leren voor de specifieke doelgroep van laaggeletterde volwassenen en NT2

Bij elk thema formuleert de Vlor specifieke suggesties en opmerkingen.

Algemene opmerkingen

Globaal genomen kan de Vlor zich vinden in de acht voorgestelde thema's. We benadrukken dat de twee thema's rond 'gecombineerd leren' belangrijk en zeer relevant zijn. Het is nodig om de plaats van afstandsonderwijs, in een crisis en daarbuiten, verder te bekijken en de randvoorwaarden in kaart te brengen. Het onderzoek daarover moet maximaal ingevuld worden.

Toch stellen we ook enkele leemtes vast. We vinden het vreemd dat de themazetting geen rekening houdt met de thema's en kennisvragen die de Vlor voorstelde in een eerder advies.  Op dat advies kregen we tot nu toe geen antwoord van de minister.

De themazetting heeft bovendien vooral betrekking op het leerplichtonderwijs. Het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs blijven onderbelicht of zijn in de themazetting helemaal afwezig.

Tot slot missen we een thema dat verband houdt met het lerarentekort, terwijl dit probleem steeds nijpender wordt en de opname van dat thema ook verantwoord kan worden vanuit de beleidsnota Onderwijs 2019-2024.

Download hier het volledige advies (PDF, 319.51KB)