Uitreiken van een diploma in het secundair OSP

De Raad Volwassenenonderwijs heeft in dit advies op eigen initiatief onderzocht welke stappen nodig zijn om, binnen de huidige regelgeving, het aantal opleidingen te verhogen die in het onderwijs voor sociale promotie een diploma TSO of BSO kunnen uitreiken. De opleidingen in het OSP moeten daarvoor afgestemd zijn op die van het leerplichtonderwijs zodat ze in combinatie met een opleiding Algemene vorming TSO of BSO kunnen leiden tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Het advies schetst eerst het wettelijk kader in verband met het ‘diploma' en welke diploma's een cursist op welke manier nu al kan behalen in het secundair OSP.

De raad onderscheidt drie aspecten waarin er afstemming moet zijn tussen de opleidingen in het OSP en in het leerplichtonderwijs om diploma's te kunnen uitreiken:

  • De benamingen van de afdelingen of opleidingen waarin een cursist een diploma kan behalen moeten overeenkomen met die in het secundair onderwijs met voltijds leerplan, en beide moeten dezelfde lading (competenties) dekken. Het OSP kan zijn benamingen afstemmen op die van de studierichtingen in TSO en de specialisatiejaren BSO. De raad vermoedt dat er ook afgestemd kan worden op de benamingen van de modulaire ‘corpusopleidingen' in het experiment modularisering in het secundair onderwijs.
  • Als er eindtermen en specifieke eindtermen goedgekeurd zijn voor opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, dan moeten de opleidingen in het OSP ze ook gebruiken. Maar voor de TSO en BSO-opleidingen zijn er nog geen specifieke eindtermen.
  • Het lijkt de raad aangewezen dat de cvo's hun leerplannen zouden afstemmen op die van de opleidingen in het leerplichtonderwijs waarvan ze een diploma willen uitreiken.

De raad concludeert dat er drie stappen nodig zijn opdat meer OSP-opleidingen, in combinatie met een opleiding Algemene vorming TSO of BSO, tot een diploma TSO of BSO zouden kunnen leiden.

  • Nagaan welke OSP-opleidingen een tegenhanger hebben in het leerplichtonderwijs;
  • De goedgekeurde leerplannen van die opleidingen vergelijken;
  • Nagaan of er wijzigingen nodig zijn aan de lessentabellen of structuurschema's van het OSP.

Deze oefening kunnen individuele cvo's niet alleen. De operatie moet gebeuren per opleiding. Ten slotte suggereert de raad nog mogelijke criteria om prioriteiten te stellen. Men kan immers niet voor alle OSP-opleidingen tegelijk die stappen uitvoeren.

Download hier het volledige advies (PDF, 98.3KB)