Weg naar nieuw decreet leersteun vraagt stevige fundering en concretiseringAdvies over het voorontwerp van decreet over leersteun

Op 8 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerp van decreet over leersteun. Het nieuwe decreet zal het eerdere M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen en zal ingevoerd worden vanaf het schooljaar 2023-2024.

Kernboodschappen

De Vlor gaf in zijn advies over de eerdere conceptnota over leersteun enkele kernboodschappen mee. In dit advies bekijkt de raad in welke mate er rekening is gehouden met die kernboodschappen door ze naast het ontwerpdecreet te leggen. Enkele van die kernboodschappen krijgen daardoor een nieuwe dimensie.

De Vlor beschouwt onder andere de volgende voorstellen die de conceptnota al aanbracht, nog steeds als een  stap vooruit:

  • verzelfstandiging van de leersteuncentra en de toeleiding via één spoor; 
  • de realisatie van een ambt van leerondersteuner;
  • het streven naar een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning in cocreatie met het onderwijsveld. Het referentiekader is nog in ontwikkeling.

Wat echter opvalt  aan het voorontwerp van decreet is dat er nog steeds geen globaal plan voor inclusie werd uitgewerkt en dat de aangekondigde versterking van de basiszorg en de verhoogde zorg, nog geconcretiseerd moeten worden. De Vlor vraagt tevens om de impact die het decreet zal hebben op zowel scholen, clb als de pedagogische begeleidingsdiensten grondig af te toetsen

De Vlor geeft ook drie nieuwe kernboodschappen mee.

  • de operationalisering voor de versterking van de basiszorg en de verhoogde zorg, de fundamenten van het zorgcontinuüm ontbreekt;
  • Het voorontwerp van decreet heeft een grote impact op de opdracht van het clb, zoals de administratieve overlast van de gemotiveerde verslagen. We vragen ook om bij de monitoring de kwaliteit van het samenspel clb-school steeds te bekijken in functie van een optimaal leerproces voor elke leerling;
  • Ten slotte betreurt de Vlor dat er nog geen referentiekader is voor kwaliteitsvolle leersteun, terwijl dit voorontwerp van decreet er uitdrukkelijk naar verwijst. Het is voor de Vlor dan ook onmogelijk om zijn advies uit te brengen over de artikelen die verwijzen naar het referentiekader.

Het voorontwerp van decreet onder de loep

In het van het advies bespreken we de aparte artikelen in het voorontwerp van decreet. Er wordt een thematische indeling gemaakt zodat er ook ruimte is voor een aantal algemene opmerkingen en aanbevelingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 673.75KB)